Förskolan

Rosenlundskolans förskoleverksamhet

Läsåret 2017/2018

På Rosenlunds förskola finns det sex avdelningar fördelat på två arbetslag, 1-3 år samt 3-5 år. Antal barn i åldern 1-3 år är ca 11 barn och två personal. I åldern 3-5 år är grupperna om ca 20 barn och tre personal (eventuella stödresurser är inte medräknade). En förskollärare ansvarar för varje avdelning samt en försteförskollärare med övergripande ansvar för båda arbetslagen. Gruppstorlekarna och sammansättningen av personalens utbildning, erfarenhet och kompetens bidrar till i en lugn, trygg och stabil verksamhet.

Vi erbjuder en stimulerande miljö både inomhus och utomhus. Där planerar vi och utformar verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Alla barn på Rosenlunds förskola har tillgång till vår fina gymnastiksal varje vecka. Alla avdelningar har skogsdagar i vår närmiljö.

Måltider

Förskolan erbjuder frukost, frukt, lunch och mellanmål varje dag och utifrån varje barns enskilda veckoschema.

Vi månar om våra barns hälsa. Vår skolmat tillagas i skolans egna tillagningskök. Här serveras god och näringsrik kost till alla våra barn. Råvarorna är alltid noga utvalda. I köket arbetar vår välutbildade kock som håller kost och hälsa varmt om hjärtat. Vi serverar minst en dagens rätt och en dagens soppa. Råvarorna är alltid noga utvalda och vi prioriterar även inköp av svenskt fläsk- och nötkött. Här bakar vi också vårt eget bröd. Alla barn i förskolan äter i skolans matsal. Mattiderna ligger utanför skolverksamhetens tider. Uppdelningen bidrar till en lugn och trivsam matsituation.

Verksamhetens åtta delområden

  1. Barns inflytande
  2. Normer & värden
  3. Kultur
  4. Lek
  5. Matematik
  6. Naturvetenskap & teknik
  7. Skapande
  8. Språk & Kommunikation

Dessa åtta områden är återkommande varje läsår medan arbetssätt och innehåll anpassas efter barnens förmågor, intresse och erfarenhet.

Försteförskolläraren, tillsammans med förskolechefen, säkerställer verksamhetens kvalitet genom observationer och utifrån AcadeMedias modell ”Funktionell kvalitet” på såväl grupp- som individnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till ett nära kollegialt lärande med ett gemensamt yrkesspråk som resultat i en samsyn, förståelse och insikt kring ord och begrepps innebörd och funktion men också en samsyn kring förskolans värdegrund och uppdrag.

Bilden enligt nedan visar resultaten från årets kundundersökning gällande Rosenlundskolans förskoleverksamhet. Verksamhetens strävans mål inom respektive delområde är alltid 100 procent.

 

Pedagogisk miljö

Det pedagogiska material som används i förskolans verksamhet är tillgängligt och väl synligt för alla barn i syfte att skapa nyfikenhet för det kunskapsområde och stoff som behandlas för stunden. Vid exempelvis fokus på matematik finns det material barnen arbetar med särskilt synligt på särskild bestämd plats medan annat material är placerat på annan välkänd och bestämd plats för barnen i syfte att kunna återkoppla till tidigare behandlade kunskapsområden och dess material med det nya, s k erfarenhetsbaserat lärande, men också för att främja och stimulera fortsatt nyfikenhet.

Den pedagogiska miljön är utformad utifrån varje individs behov på respektive avdelning. Exempel på olika pedagogiska stationer och miljöer är:

Den fria leken och pedagogiska lärsituationer

Verksamheten erbjuder olika pedagogiska stationer och områden såsom; trådgård, bygg & konstruktion, matematik, språk- och kommunikation, skapande, drama, båt- och bilhörna, affär/café/kiosk, hemvrå, läs- och bokhörna, flanodel, teckenbilder,

”Babblarna”, ljusbord, utklädningsvrå, staffli-och målardel. Därtill har alla barn idrott i skolans idrottssal varje vecka vilket gynnar olika rörelse- och koordinationslekar samt  träna att lyssna och förstå instruktioner.

Utöver dessa ingår ”upplevelsebaserat lärande” där barnen ges tillgång till ord och begrepp, använder olika material och former för att skapa mönster och möjlighet till jämförelser. Under den fria leken, såsom kurragömma, har barnen tränat på prepositioner med personal som aktivt deltar i leken.

Förskolan har olika sorters samlingar, exempelvis morgonsamling, samling inför nytt fokusområde i syfte att fånga barnets intresse och erfarenhet men också på barnets initiativ utifrån de frågeställningar barnet har. Ytterligare exempel på former för samling är saga, rörelse, sång och rytmik. Varje samling har till syfte att stimulera och engagera varje barn till att delta och skapa nyfikenhet kring det aktuella stoffet.

Språk och kommunikation

Inom området språk och kommunikation använder personal bl.a. teckenspråk tillsammans med barnen i syfte att ge barnet fler kommunikativa verktyg. Teckenspråket fungerar som ett bildspråk så att de barn som ännu inte fullt ut har utvecklat det talade språket kan göra sig förstådda, exempelvis be om en smörgås eller dyl. När barnet använder tecken tränar de samtidigt på att säga ordet högt. Daglig högläsning genomförs med samtal om berättelsens innehåll, exempelvis får barnen själva återberätta vad som hänt och vad som eventuellt kan komma hända framåt i sagans berättelse. Vid sångsamlingar pratar personalen om nya ord och begrepp för att skapa förståelse för sångens budskap och innehåll. Andra områden inom språk och kommunikation är rim och ramsor, sammansatta ord samt ord och begrepp. Vidare är drama ett mycket uppskattat inslag bland barn och personal, som sprider glädje, värme och engagemang samtidigt som både tal och självkänsla tränas och stärks.

Under kommande läsår 17/18 planerar verksamheten, att med stöd av Skolverkets ”Läslyftet för förskolan”, ytterligare utvecklas inom området språk och kommunikation.

Värdegrund

Verksamhetens värdegrund ”GRETA” har bland annat synliggjorts genom att varje avdelning har olika symboler i form av handdockor. Dockorna finns tillgängliga under hela dagen för att vid en särskild situation samtala kring händelsen i samspel med barnen. Dockan tar rollen medlaren, som kan beskriva en känsla och upplevelse men också är tillgänglig för att ta emot kramar.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-17