Specialpedagogisk insats

Den specialpedagogiska insatsen, specialpedagog och speciallärare, är en del av elevhälsan. I elevhälsans specialpedagogiska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, se mer i Vägledning för elevhälsan.

Elevhälsans specialpedagogiska insats har till uppgift att tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i skolans pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.

Den specialpedagogiska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat att:

  • bistå den pedagogiska personalen i arbetet med att ge alla elever ledning och stimulans i undervisningen
  • bistå den pedagogiska personalen i arbetet med extra anpassningar
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

Läsa-skriva-räkna-garanti

Inför höstterminen 2014 lanserade Pysslingen skolor en Läsa-skriva-räkna-garanti. Grunden i detta arbete är screening av elevernas kunskaper och färdigheter varje läsår, för att rätt stödinsatser snabbt ska kunna sättas in. Alla Pysslingens skolor använder sig av samma tester, som är framtagna av en grupp specialpedagoger och speciallärare inom Pysslingen skolor. Läs mer om Pysslingen skolors läsa-skriva-räknagaranti genom att klicka här.

För kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog eller speciallärare, se respektive skolas hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-02-03