Klagomålshantering

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Dina synpunkter är därför viktiga för oss. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök till förskolechef/rektor eller till annan i personalen, som vidarebefordrar klagomålet. Klagomål och beröm kan självklart lämnas anonymt, men kan då bli svårare för oss att följa upp.

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till rektor eller annan personal, hör av dig till ansvarig verksamhetschef.

Gäller ditt klagomål att ditt barn blivit utsatt för kränkande behandling eller att du anser att ditt barn inte har fått den undervisning eller det stöd den har rätt till kan du också kontakta Pysslingen Skolors barn- och elevombudsman.

Du kan också kontakta Pysslingens växel 08-794 42 00, skicka brev till Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Box 213, 101 24 Stockholm eller maila till info@pysslingen.se Ditt ärende vidarebefordras då till berörd verksamhetschef som ansvarar för att ärendet hanteras. Skulle ärendet gälla verksamhetschef ansvarar Pysslingen skolors utbildningsdirektör för att ärendet utreds.

Senast uppdaterad: 2018-01-15