Läsa-skriva-räkna-garanti

Att kunna läsa, skriva och räkna är en grundläggande rättighet. Därför har Pysslingens och Vittras skolor utvecklat en läsa-skriva-räknagaranti. Syfte är att säkerställa att skolorna tidigt och systematiskt uppmärksammar elever som riskerar att inte uppnå godtagbara kunskaper vad gäller att läsa, skriva och räkna. Genom att tidigt screena och kartlägga elevernas grundläggande färdigheter, skapas förutsättningar för att upptäcka elever i möjliga svårigheter. Utifrån den analys som görs sätts tidiga adekvata åtgärder in.

I enlighet med skollagen i kapitel 3 § 3 vill vi att alla elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver utifrån sina förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Genom att tidigt screena och kartlägga färdigheter i såväl svenska som matematik, skapas förutsättningar för att upptäcka och uppmärksamma samtliga elever.

Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1. Från 1 juli 2016 gäller också kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.

Syfte:
 • att, genom att sätta in adekvata insatser så snabbt som möjligt, ge alla elever möjlighet till maximal kunskapsutveckling.
 • att tidigt identifiera elever som riskerar att hamna i eller som redan är i svårigheter gällande “läsa, skriva, och räkna”.
 • att, i den mån det är möjligt utifrån de screeningar som görs, identifiera elever som har kommit långt i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare utmaningar.
 • att uppmärksamma trender på individ-, grupp- och skolnivå, både på de enskilda skolorna och på huvudmannanivå, för att tidigt kunna vidta åtgärder.
 • att elever i behov av stöd ska garanteras tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling.
Metod och genomförande
 • Normerade screeningar
 • Bedömningsstöd enligt skolverket årskurs 1-3
 • Diamant, Skolverket
 • De normerade screeningarna samt skolverkets bedömningsstöd genomförs av undervisande lärare i svenska och matematik i samarbete med speciallärare/specialpedagog.
 • Undervisande lärare analyserar resultaten och planerar det vidare arbetet i samråd med specialpedagogisk kompetens.
 • Resultat av screening och bedömningsstöd lämnas in till huvudman som gör sammanställningar till skolorna att använda i det systematiska kvalitetsarbetet. Både på huvudmannanivå samt på de enskilda skolorna.

Vill du veta mer, eller har frågor om Pysslingens Läsa-Skriva-Räkna-garanti, är du välkommen att kontakta vår styrgrupp. Du når dem på lsrgrupp@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2017-10-03