Agnesberg från A till Ö

A

Academedia: Utbildningsföretag som bl.a. äger Pysslingen Förskolor. Läs mer om Academedia på http://www.academedia.se

Arbetslag/avdelningar: På förskolan Agnesberg finns det för tillfället fem stycken avdelningar. Smaragden. Pärlan  Kristallen och Diamanten 1-4 år och Rubinen 4-5 år.

APT: En dag var femte vecka öppnar förskolan kl 8.30 för att pedagogerna och ledningsteam har APT (Arbetsplatsträff).  Vid behov av omsorg dessa tider, kontakta Cathrine Löfstedt Intendent, senast tre veckor före utsatt dag. Aktuella datum meddelas i början av varje termin. Se aktuellt kalendarium.

B

Barn och Elevhälsa: Det råder nolltolerans mot kränkningar i förskolan. Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling är en viktig del av att tillgodose barns rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Barn i behov av särskilt stöd: Ansökan om resursstöd och åtgärdsplaner görs alltid i samverkan med vårdnadshavare.

Besök: Ni är välkomna på visning av förskolan. Ta kontakt med platsansvarig Ulrica Lyhnakis på tel: 0761193112

Blöjor: På samtliga av Pysslingens förskolor i Solna står vi för barnens blöjor när barnet är på förskolan.

C

D

Dataskydd (GDPR) – hantering av personuppgifter: Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR, är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. Den nya lagen påverkar våra medarbetare, barn, vårdnadshavare och leverantörer. Ett intensivt arbete med att ställa om och förbereda organisationen pågår därför sedan länge.

På http://www.trygg.academedia.se kan du läsa om vilka personuppgifter vi – som en del av AcadeMedia – behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem. Informationen riktar sig till medarbetare, föräldrar, elever och leverantörer.

Delaktighet: Vi ger barn och föräldrar möjlighet till delaktighet i många olika former bland annat i utvecklingssamtal, teman, samverkansformer och den dagliga kontakten. Vi har bl.a. ett föräldraråd.

E

Enkäter: Varje år genomförs det två kundenkäter. En av dessa är från Pysslingen Förskolor, den andra från Solna Stad. Resultaten ligger till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete på förskolan. I januari skickas Pysslingen Förskolors enkäten ut på vårdnadshavarens mail.

F

Försäkringar: Solna stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn i Solna stad som gäller under vistelsen på förskolan och på fritiden. Vid olyckshändelse på förskolan gör du en skadeanmälan.

Förskoleforum: Två gånger per termin bjuder rektor in dig som vårdnadshavare till förskoleforum. Detta är en öppen mötes form och samtliga vårdnadshavare är välkomna.

Föräldraavgift: Vi följer Solna stads förskoletaxa, avgift debiteras via Solna stad.                                                    

Föräldramöte: Vi erbjuder ett föräldramöte per termin på förskolan Agnesberg.

Facebook: Alla förskolor i Pysslingen har varsin facebooksida i syfte att visa vår verksamhet. Agnesbergs hittar ni under namnet Pysslingen förskolor Agnesberg

Fototillstånd: Foton som används utanför förskolans väggar såsom på hemsidan eller i andra sammanhang kräver vårdnadshavarnas medgivande. Detta medgivande inhämtas skriftligen av förskolan.

Frukost: Serveras på förskolan för de barn som kommer tidigt. Fråga på din avdelning för mer information.

Förskoleområde 11 – Pysslingen Förskolor: Pysslingen Förskolor är indelat i olika förskoleområden med varsitt ledningsteam.
Agnesberg ingår i Förskoleområde 11 tillsammans Ulriksdals, Kadetten, Solrosen och Karolina. Samtliga förskolor ligger i Solna.

Förskollärare: Högskoleutbildad lärare med inriktning mot förskola.

G

I

Information från förskolan: Förutom den viktiga dagliga kontakten med pedagogerna på avdelningen sker en stor del av informationen via SchoolSoft, här på vår webbsida samt på förskolans Facebooksida.

Inskolning: På förskolan Agnesberg använder vi oss av föräldraaktiv inskolning där ni föräldrar tillsammans med oss pedagoger deltar i verksamheten och i dagens rutiner. Genom ert deltagande i verksamheten under ca 3 dagar får barnen en rolig och trygg start på sin förskoletid. Ni föräldrar får en inblick i verksamheten.

J

K

Kalendarium:

L

Läroplan för Förskolan: Förskolans verksamhet styrs av läroplanen för förskolan. Den anger mål och riktlinjer för verksamheten. Rektorn ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen. Läroplanen tar upp perspektiv som omsorg, utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och samverkan med hemmet. Du hittar en nedladdningsbar version av Läroplanen här

M

Maten: Agnesbergs förskola får sin mat levererad av Sodexo.

Modersmålsstöd: Vi arbetar på olika sätt med modersmålsstöd på förskolan Agnesberg alltid med barnets intresse och nyfikenhet som utgångspunkt samt i överenskommelse med er som vårdnadshavare. Läs mer: Länk till Skolverket 

N
O

P

 

Platsansvarig: Ulrica Lyhnakis nås på telefon 0761193112

 

R

Rektor: Har ett övergripande ansvar för all verksamhet på förskolan.

S

Sekretess: All personal på förskolan omfattas av lagen om sekretess.

Schema:Tänk på att de närvarotider ni lämnar är de vi planerar verksamheten efter. Meddela oss om tiderna för ditt barn ändras.

Studiedagar: Under arbetsåret behöver personalen gemensam tid för planering, utvärdering och fortbildning. Under dessa dagar stänger vi verksamheten. Vid behov av omsorg dessa tider, kontakta Cathrine Löfstedt Intendent, senast tre veckor före utsatt dag. Aktuella datum meddelas i början av varje termin, se aktuellt kalendarium.

T

Telefonnummer: Till respektive avdelning, till rektor, biträdande rektor, kvalitetsledaren samt till intendent hittar ni här. 

U

Uppsägning av plats: Förskoleplats sägs upp via Solna Stad och meddelas till förskolan 1 månad i förväg.

Utvecklingssamtal: Vi bjuder in till ett utvecklingssamtal en gång per termin.

V

Visning

Vikarier: Vi i förskoleområde 11 Pysslingen Förskolor har en egen vikariepool som vi alltid använder i första hand vid vikariebehov.

Verksamhetsplan: Varje år utformas en verksamhetsplan för förskolan Agnesberg utifrån våra lokal utvecklingsområden kopplat till läroplanens övergripande uppdrag.

Å

Åtgärdsprogram: Om ett barn är i behov av särskilt stöd görs alltid ett åtgärdsprogram. Pysslingen förskolor arbetar med pedagogiska kartläggning på grupp-och individnivå som verktyg för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn på våra förskolor.

Ä

Ändring av överenskommelse: Om ditt barn ska gå upp eller ner i tid meddela det till Solna Stad senast två veckor innan så att ändringen kan göras.

Ö

Öppettider: Utifrån behov erbjuder vi verksamhet enligt Solna Stads ramtider 06:30-18:30.

Senast uppdaterad: 2020-05-07