Vår profil

 

Vår profil på förskolan är att följa och ta tillvara varje barns intresse. Vår styrka är det skapande arbetssättet. Det präglar både vår lärmiljö och de projektarbeten som vi gör tillsammans med barnen. Kärnan i vår verksamhet är att ha barnet i centrum. Vi arbetar i små grupper för att skapa arbetsro. Det är en metod som ger oss möjlighet att utgå ifrån barnens intressen i vår dagliga verksamhet. På förskolan Agnesberg ska varje barn ha en lärorik dag och den skall upplevas som en ny upptäcksfärd varje dag, pedagogerna har ett uppdrag och det är att hela tiden vara och verka där barnet är.

 

Senast uppdaterad: 2018-03-28