Vår profil

Förskolan Agnesberg erbjuder varje barn en utbildning där omsorg, lärande och undervisning bildar en helhet.

Vårt arbetssätt har sin grund i barnens intressen och erfarenheter. Hos oss är pedagogerna aktiva och närvarande i barnens lek och utforskande. Genom dokumentation, kommunikation och reflektion utmanar vi barnen vidare i deras lärande och utveckling.

Vi har ett projektinriktat utforskande arbetssätt med barnen där vi på hela förskolan månadsvis utgår från läroplanens olika ämnesområden.  Utifrån barnens lekar och teorier planerar vi hur vi kan fördjupa deras kunskaper och ta deras erfarenheter vidare. Vår intention är att det ska finnas en likvärdighet mellan alla våra avdelningar samt att verksamheten ska erbjuda en tydlig progression för varje barn. Vi har varje månad gemensamma avslutningar på hela förskolan då barn och pedagoger delar kunskaper med varandra under lustfyllda former. 

Hos oss bildar fantasi, lek och lärande en helhet i dynamiska och kreativa lärmiljöer, både inne och ute. Vi skapar mötesplatser för barnen där de genom leken utmanas och lära av varandra.

Senast uppdaterad: 2020-04-27