Alfakoden

Alfakoden

Alfaskolans övergripande mål är att alla elever:

 • ska lära sig så mycket som möjligt
 • ska må bra och känna sig trygga

Alfaskolan står för…

A ansvar

L likvärdighet

F förväntan

A arbetsglädje

Dessa begrepp finns i vår Alfakod, som är ett förväntansdokument. Den riktar sig till såväl elever som personal och vårdnadshavare. Det är hur och vad vi alla gör som blir avgörande för hur väl vi lyckas i vår ambition att uppnå ett lärande i världsklass.

Vår värdegrund sammanfattar allt vi tror på och gör:

 • Skarp hjärna
 • Varmt hjärta
 • Rena händer

Skarp hjärna

Vi tror på allas förmåga och har höga förväntningar på våra elever. Vi förväntar oss därför att alla gör sitt bästa och visar hög studieambition. I vårt arbete har vi läroplanen som grund. All verksamhet ska genomföras med tydliga mål och syften samt med ett tydligt ledarskap. Vi tror på goda prestationer, flit, läxor, en viss mängd utantillkunskaper, utmaningar och att tidigt arbeta med abstrakta naturvetenskapliga och matematiska begrepp. Det skapar lust och arbetsglädje hos oss på Alfaskolan. Vi tycker att det är viktigt att alla får utmaningar och stimulans på sin nivå, även högpresterande och särbegåvade elever.  

Vi tror att den bästa tillgången och den viktigaste förutsättningen för ett lärande i världsklass är vår personal som alltid har eleven i fokus. Personalen på Alfaskolan ska sträva efter att vara föredömen i sin profession. Vi informerar och återkopplar till föräldrar och elever kring strukturer och rutiner, samt resultat och utveckling. Vi tror på ett gott samarbete med våra vårdnadshavare, för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för att lyckas så bra som möjligt.

Varmt hjärta

Alfaskolan grundas på och genomsyras av omtanke, respekt och empati. Goda relationer tror vi är vår bästa marknadsföring och vi har alltid tid med våra elever och föräldrar på Alfaskolan. Inget är viktigare. Vi anser att det är allas ansvar att efterleva våra värderingar och tillsammans forma våra barn och elever till ansvarstagande samhällsmedborgare. Respekt för alla på skolan, ansvarstagande och omtanke om varandra genomsyrar Alfaskolan. På Alfaskolan sätter vi tydliga gränser och vi tror att ordning och reda är en förutsättning för kreativitet.

All vår undervisning genomsyras av Ledning och Stimulans (LS) samt Tillgänglig Lärmiljö (TL) som är basen i skolans hela lärmiljö och där Extra Anpassningar (EA) tillgängliga för alla elever ryms.

Rena händer

På Alfaskolan förväntar vi oss att alla uppträder moraliskt. Personalen agerar som goda förebilder och bemöter kompromisslöst barn och elever med respekt, vilket vi tror främjar lärande och emotionell utveckling. Likvärdighet ska genomsyra såväl bemötande som all verksamhet. Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling och agerar kraftfullt om sådant skulle äga rum. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver både hur vi arbetar förebyggande och hur vi agerar om någon form av kränkning skulle uppstå. Alla på skolan strävar efter att aldrig medvetet såra eller kränka någon. Vi hjälper varandra, talar aldrig nedlåtande om varandra, uppträder artigt, är rädda om skolans materiel, miljö och människor. Vår miljömedvetenhet visas genom att skollunchen lagas av till stor del ekologiska råvaror i skolans kök.

Utifrån Alfakoden och vår höga ambition på lärande ställer vi krav på alla i vår verksamhet.

Förväntningar på dig som elev:

 • Vi förväntar oss att du ska ha ambitionen att få ut mesta möjliga av din tid hos oss på Alfaskolan och därmed göra ditt bästa.
 • Vi förväntar oss att du ska komma i tid och ha med dig rätt material.
 • Vi förväntar oss att du ska arbeta aktivt för att inhämta kunskap och visa vad du kan under lektionstiden samt göra ditt bästa med dina läxor hemma.
 • Vi förväntar oss att du förstår värdet i att läsa skönlitteratur och, genom regelbunden läsning, tränar aktivt på att förbättra din läsförståelse.
 • Vi förväntar oss att du ska respektera dina medmänniskor. Vi förväntar oss att du i ord och handling ska sträva efter att vara en god kamrat och elev. Vi förväntar oss att du säger till en vuxen om du ser att någon är dum mot någon eller gör fel.
 • Vi förväntar oss att du är rädd om skolans material och lämnar tillbaka det i lika gott skick som du lånar/använder det.
 • Vi förväntar oss att du tar av dig ytterkläder, ytterskor, keps/mössa inomhus.
 • Vi förväntar oss att mobiltelefoner inte ska störa undervisningen eller verksamheten.
 • Vi förväntar oss att du undviker chips, godis samt läsk i skolan och i all annan skolverksamhet.
 • Vi förväntar oss att du har ett fint bordsskick och slänger skräp på avsedd plats.  
 • Vi förväntar oss att du håller upp dörren för den som kommer efter, hälsar på dem du möter samt talar och uttrycker dig vårdat i samtalston.

Förväntningar på dig som vårdnadshavare:

 • Vi förväntar oss att du som vårdnadshavare ska stötta ditt barn i skolarbetet och rutinerna runt detta.
 • Vi förväntar oss att eleven kommer till skolan väl utsövd, i lämpliga kläder, har ätit frukost, har med sig rätt utrustning och att du som förälder tar ansvar för att i hemmet skapa goda rutiner för detta.
 • Vi förväntar oss också att du har aktiv del i ditt barns skolgång och visar intresse för arbetet och dess resultat.
 • Vi förväntar oss att du stöttar ditt barn i att träna sin läsförståelse genom läsning av litteratur.
 • Vi förväntar oss att du som förälder ska dela våra värderingar, och delta i vår strävan att lära barnen och ungdomarna att agera med omtanke, respekt och empati.
 • Vi förväntar oss också att du som förälder tar kontakt med oss om något går snett, vare sig det handlar om er eller om oss.

Förväntningar på dig som arbetar på Alfaskolan:

 • Vi förväntar oss att du som arbetar på Alfaskolan alltid har tid för dina barn/elever och ständigt arbetar med dem i fokus. Våra elever, oavsett ålder och klasstillhörighet, är allas elever och vi tar ett gemensamt ansvar för dem.
 • Vi förväntar oss att du på Alfaskolan uppträder moraliskt, bemöter alla med respekt och likvärdighet samt föregår med gott exempel gällande ordning och reda.
 • Vi förväntar oss att du på Alfaskolan arbetar förebyggande mot alla former av kränkande behandling och att du agerar kraftfullt om något sådant skulle uppstå.
 • Vi förväntar oss att du, utifrån läroplanen, med ett tydligt ledarskap arbetar för att maximera lärandet hos våra elever.
 • Vi förväntar oss att du samarbetar med dina kollegor för att skapa en så bra verksamhet som möjligt för våra elever.
 • Vi förväntar oss att du som arbetar på Alfaskolan gör ditt yttersta för att skapa en god lärmiljö, i skolans både i skolans alla lokaler och på skolgården, som gynnar alla elevers kunskapsutveckling.

Med detta förväntansdokument vill vi främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära.

Senast uppdaterad: 2018-06-29