Fritids

Välkommen till Björkenässkolans fritidshem NOVA

På fritidshemmet stimuleras elevernas utveckling och lärande, vi erbjuder en meningsfull fritid, främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Målet med vår verksamhet är att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi utgår från barnens intressen och erfarenheter och lägger stor vikt vid sociala och meningsfulla sammanhang. Fritidspedagogikens kärna bygger på identitetsutveckling och social kompetensutveckling men även på den praktiska pedagogiken. Undervisningen i fritidshemmet utgår från läroplanen, LGR 11 kap 1,2 och 4 och nedan centrala innehåll:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle 
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Fritidshemmet ska stimulera barnens lärande vilket betyder att vi som arbetar på fritidshemmet aktivt utmanar och påverkar elevernas lust att lära. Lärandet sker i samvaron mellan barnen och mellan barn och vuxna  i möten, relationer, samtal, iakttagelser och efterliknelser.

På skolans fritids har vi tre grupper som arbetar i nära samarbete med varandra

  • Pegasus
  • Fenix
  • Klubben

Profil

Skolans profil på fritids är Hälsa, vi arbetar utifrån Natur/kultur, rörelse och värdegrund med koppling till våra styrdokument. Vi arbetar aktivt för att synliggöra vår verksamhet för barn och vårdnadshavare. Vi skriver veckobrev där vi beskriver våra aktiviteter, varje avdelning använder även vita tavlan utanför klassrummet för att synliggöra veckans aktiviteter för barnen och vårdnadshavare. Följ gärna skolan på Facebook där även fritids visar upp sin verksamhet. Information kommuniceras via Schoolsoft.

Skol- IF

Skol-IF är skolans egna idrottsförening som är ansluten till skolidrottsförbundet/Riksidrottförbundet. Under fritidstid erbjuds de elever som väljer att delta extra rörelse och idrott. Konceptet är att “Unga leder unga” vilket innebär att det är elever från de högre årskurserna med stöd av vår idrottslärare som planerar och leder aktiviteterna. Ledarskapsutbildning ges till ledarna genom skolidrottsförbundet/Riksidrottsförbundet.

 

Öppettider, frukost och mellanmål

Viktigt att anmäla sig till personal när man kommer till fritids på morgonen

Vi öppnar 6.15

Frukost serveras 7:30 till årskurs F-3 (mellanstadiet erbjuds inte morgonomsorg)

Barn som lämnas från 7:30 och som inte äter frukost stannar ute tills skolan börjar. 

Mellanmål serveras till de olika grupperna mellan 14:00-14:45 

16:15 slås grupperna samman och är i förskoleklassens klassrum

17:30 stänger fritids

Vid hämtning städar barnen upp efter sig och ser till att personalen vet att man går hem genom att säga “Hej då”.

Avvikelser från ordinarie inlämnat schema görs i kalendern för respektive avdelning. Vid kompislek ansvarar föräldrar själva för kontakt.

Avgifter

Vi följer Kävlinge kommuns riktlinjer och ramtider och håller öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Några dagar per läsår har personalen planering, utvärdering och fortbildning, då är fritids stängt under hela dagen. Se kalendariet för aktuella dagar. Avgiften är satt utifrån samma taxa som kommunen tillämpar. Många familjer hamnar inom spannet för maxtaxa, är man berättigad till lägre taxa inkommer man med inkomstuppgifter som styrker detta.

Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägningstiden är två månader.

För uppsägning skicka mail till ellinor.eklund@pysslingen.se. Ange barnets namn och personnummer.

 

Känn er alltid välkomna att kontakta oss vid frågor eller synpunkter kring vår verksamhet.

 

Kontakta fritids

Pegasus 0733-657125

Fenix 0733-657124

Klubben 0733-657128

Ansvarig för fritids är biträdande rektor Andreas Palmblad andreas.palmblad@pysslingen.se

Senast uppdaterad: 2020-09-01