Vår profil

Vi vill att förskolan ska vara en mötesplats för vänskapsskapande och kunskapsskapande i en trygg kultur av tilltro till barns kompetens, respekt, omsorg och där varje individs olikheter får vara styrkor och möjligheter till vidare lärande. Vår kunskapssyn grundar sig i en övertygelse om att barn har en medfödd lust, nyfikenhet och samarbetsvilja och att de både lär sig om världen och varandra när man tillsammans möts kring meningsfulla sammanhang. Vi är intresserade och inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt nyfikna på att djupare förstå begreppet hållbarhet.

Genom ett projektinriktat och utforskande arbetssätt, som utgår från förskolans läroplan kan vi se mer av barnens funderingar, tankar och vilja att utforska vidare. I det arbetet är pedagogisk dokumentation ett viktigt verktyg. Aktiviteterna som vi erbjuder har sin grund i detta och erbjuds i både små och stora grupper, både inomhus och utomhus. Barnen är delaktiga i valet av aktiviteter och hur deras dag ser ut genom morgonmöten. För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med föräldrar där barnets utveckling är i fokus. Unikum är ett utmärkt digitalt verktyg som låter oss tillsammans med föräldrarna dokumentera det enskilda barnets utveckling och lärande.

Den pedagogiska miljön är viktig för att kunna erbjuda barnen spännande och meningsfulla upplevelser, den ska vara verkstadslik och tydlig för att på bästa vis kunna möta upp barnens nyfikenhet och till viss mån föränderlig för att kunna fördjupa och utveckla det vi undersöker tillsammans med barnen. Varje avdelning har bland annat en ateljé, en plats för bygg och konstruktion och en plats för fantasilek. Miljön ger barnen möjlighet att ta egna initiativ, vara självständiga och delaktiga samt att låta tankar och erfarenheter mötas för att vidare utveckla sin upplevelse. Vi vill inte att miljön ska förminska barn utan signalera och vara öppen för att barn är kompetenta görare och tänkare. Både inne- och utemiljön ska ge möjligheter till förundran, utforskande, lek och möten.

Vill du veta mer och se vår förskola– besök gärna våra visningar. Varmt välkommen till oss!

Senast uppdaterad: 2019-01-08