Vår inriktning

Förskolan ska vara en plats där varje barn får uppleva att den pedagogiska miljön är både rolig, trygg och lärorik. Förskolans kultur ska genomsyras av respekt och omsorg, där olikheter ses som styrkor och där varje individs styrkor får komma till sin rätt.

Varje avdelning har ett ansvarande arbetslag och i varje arbetslag ingår en förskollärare. Arbetslagen deltar regelbundet i reflektions- och planeringsmöten, konferenser och olika workshops. Vi tror på att skapa forum för kollegialt lärande, bl.a. genom pedagogiska tvärgrupper där alla som arbetar på förskolan ingår i olika grupper.

Reggio Emilia – en kreativ och utforskande förskola
Bojen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som lägger stor vikt vid barns kreativitet och utforskande. Vi ser barnen som aktiva medborgare i samhället vars tankar, funderingar och frågor är viktiga. Genom ett utforskande arbetssätt utformar vi den pedagogiska planeringen med hänsyn till barnens intressen och med utgångspunkt i vad de redan kan. De fysiska miljöerna är viktiga för att kunna skapa en stimulerande förskola och på Bojen finns bl.a. en bygg- och konstruktionsdel, en ateljé, ett fantasirum och en läshörna. Även utemiljön är en viktig plats.

Vi har boksamtal med barnen och använder den digitala språk-appen Polyglutt i undervisningen. Detta främjar barnens språkutveckling.

Lek – grund för utveckling, lärande och välbefinnande
Leken är grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande och den har därför en självklar plats i den dagliga verksamheten. Leken är ständigt närvarande och ingår i aktiviteter, planerade såväl som spontant påkomna, i små och stora barngrupper, inomhus och utomhus.

Hållbar utveckling – ett omsorgsfullt förhållningssätt
På Bojen jobbar vi aktivt tillsammans med barnen kring frågor som rör hållbarhet. Det ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.

Vårt främsta mål är att förskolan ska kännas meningsfull. Meningsfull för barnen, för vårdnadshavarna och för pedagogerna.

Senast uppdaterad: 2020-08-03