Kvalitetsarbete

På de här sidorna kan du läsa om vårt systematiska kvalitetsarbete.  
Under rubriken Resultat hittar du årets och förra årets resultat i vår stora kvalitetsundersökning. Det analyserar vi varje vår innan vi lägger planen för nästa läsår.      

Vi är mycket stolta över vårt systematiska kvalitetsarbete. Genom det kan vi säkerställa att alla barn i våra förskolor får allt det som de har rätt till. Genom våra kvalitets- och analysverktyg synliggör vi förskolornas styrkor och utvecklingsområden och kan på så sätt arbeta för att höja kvaliteten. Vi redovisar alla våra resultat öppet eftersom vi tror att det ligger en enorm kraft i öppna jämförelser. Öppenheten triggar oss själva att hela tiden bli bättre, och ger föräldrar och medarbetare en god insyn i hur vi arbetar. 

I Pysslingen Förskolor anser vi att ett bra kvalitetsarbete i förskolan handlar om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla undervisningen för våra barn. För att vi ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt. Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss därmed att se till att våra barn får en utbildning av hög kvalitet, samt att barnen i övrigt utvecklas så långt som möjligt. För att säkerställa och utveckla kvaliteten belyser vi dessa tre områden:

Förskolans måluppfyllelse
Funktionell kvalitet är ett verktyg som används för bedömning av resultatet av förskolans undervisning och måluppfyllelse utifrån vart och ett av Läroplanens målområden. Verktyget beskriver vad som kännetecknar en allt högre kvalitetsgrad och används som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering.
Undervisningens kvalitet 
Funktionell kvalitet är ett verktyg som även används för bedömning av pedagogernas förhållningssätt utifrån läroplanens mål och riktlinjer, det vill säga hur varje pedagog möter och samspelar med varje barn. Verktyget används även som ett reflektions­underlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering. Läs mer om Funktionell kvalitet här.
Grundläggande lagkrav
Förskolegranskningen är ett verktyg som används för att granska om förskolorna lever upp till och följer grundläggande lagkrav och riktlinjerna i förskolans läroplan. Verktyget fungerar även som ett löpande underlag för egenkontroll. Läs mer om Förskolegranskningen här.
Genom att vi systematiskt utvärderar och analyserar det som framkommer ur ovanstående bedömningar och granskningar på varje förskola upptäcker vi förskolans framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Det ligger som grund för vårt vidare arbete på varje förskola.

Individuell utvecklingsplan (IUP)
En förutsättning för att kunna utveckla Pysslingens verksamheter är föräldrar, barn och elevers erfarenhet och upplevelse av förskolornas och skolornas kvalitet. Innehållet i läroplanen och kursplanen visar vad barn, elever och föräldar kan förvänta sig i form av kvalitet i lärandet. I Pysslingen har därför alla barn/elever en Individuell utvecklingsplan, som synliggör den utveckling som pågår och runt vilken föräldrar barn/elever och pedagoger för en framåtsyftande dialog.

NKI och NMI
Pysslingen följer upp verksamhetens resultat löpande. Det sker bla annat genom årliga kundundersökningar (NKI), medarbetarundersökningar (NMI) , inspektionsrapporter , LärandeINDEX för förskolan,  prov , betygsresultat och  dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder
Samtliga resultat blir föremål för analys. Analys av de insamlade resultaten är den viktigaste förutsättningen för att kunna vidta rätt åtgärder så att kvaliteten kan förbättras på de enskilda förskolorna och skolorna. Allt utvecklingsarbete dokumenteras i ett digitalt styrnings och ledningssystem (styrkort), ett arbete som pågår löpande på varje enhet under verksamhetsåret.

Styrdokument
Läroplaner, kursplaner och Pysslingens styrdokument är riktningen för all kvalitetsutveckling i Pysslingen Förskolor. Har du  frågor om det lokala kvalitetsarbetet ta kontakt med ansvarig chef på aktuell förskola eller skola.

Senast uppdaterad: 2017-03-02