Så arbetar vi för att skydda barns integritet

För oss i Pysslingen Förskolor är det viktigt att alla barns integritet skyddas och stärks, både i förskolan och på alla andra platser där barn vistas. I alla våra förskolor ska miljön vara trygg och helt fri från våld, hot, övergrepp och kränkningar. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi i Pysslingen Förskolor genom styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem och organisation arbetar systematiskt för att varje barn ska uppleva trygghet hos oss och känna tillit sin egen förmåga att sätta gränser – nu och genom hela livet.

Vi har en tydlig gemensam värdegrund
Förskolans läroplan ligger till grund för Pysslingen Förskolors gemensamma värdegrundsarbete. Redan i inledningen till läroplanen står det: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”. I Pysslingen har vi dessutom vårt egna interna styrdokumentet Tillsammans är vi starkare som lyfter den barnsyn som ska råda i alla våra förskolor. Värdegrundsarbetet är en ledstjärna i allt vi gör.

Vi pratar med barnen om integritet och gränssättning
Pedagogerna i förskolan är skyldiga att följa läroplanen. I alla våra förskoleområden finns en utvecklingschef som på ett konkret sätt stöttar och handleder dem i detta uppdrag, bland annat när det gäller hur de kan arbeta och prata med barnen kring integritet, sexualitet och gränssättning i den dagliga verksamheten på förskolan. Varje förskola har även sin egen planering för hur det främjande arbetet ser ut. Prata gärna med förskolechefen på ditt barns förskola för att ta del av den planeringen.

Vi har en plan för hur vi ska arbeta förebyggande
Alla våra förskolor har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen tas fram på nytt varje år av förskolans medarbetare tillsammans. Här finns en främjande och en förebyggande del som är konkreta och förankrade hos alla medarbetare. Planen är en handlingsplan och ett stöd för att utforma och justera verksamheten så att den är trygg för alla barn. I Pysslingen Förskolor har vi dessutom flera kvalitetsverktyg som ska hjälpa våra förskolor att hitta sina risk- och utvecklingsområden. När vi kartlägger dem använder vi bland annat Husmodellen som tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen. Med hjälp av modellen går man igenom rummen på förskolan och ser över om deras utformning kan riskera att barn kränks eller utsätts för brott. 

Vi utbildar och handleder alla våra medarbetare
Pysslingen Förskolor har ett väl uppbyggt arbete för stöd och kompetensutveckling. Här tar vi hand om både pedagogernas individuella utveckling och hela förskolans gemensamma behov. Varje fredag erbjuder vi utbildningar till alla pedagoger i Pysslingen Förskolor. Innehållet är då tydligt riktat, till exempel kan det handla om barns inflytande. Här får pedagogerna möjlighet att med hjälp av en pedagogisk kartläggning se över hur utformningen av de sociala, fysiska och organisatoriska miljöerna kan utvecklas utifrån barnens upplevelser, behov och rättigheter. Dessutom får alla enskilda medarbetare eller arbetslag konkret stöttning i att bygga trygga miljöer för barn.

Alla som arbetar hos oss har visat registerutdrag
Hos oss är det rutin att alla som arbetar, om så bara en dag, måste visa upp ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Om man inte kan visa upp ett registerutdrag utan anmärkningar får man inte arbeta i någon av våra förskolor. Kravet på att visa registerutdrag är reglerat i Skollagen 2010:800 (1 kap. 31 §).

Vi följer lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet – och anmäler alltid när vi misstänker brott
I samband med anställning får alla våra medarbetare skriva under ett avtal där de intygar att de ska följa lagen om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Alla medarbetare får även ta del av 10 goda råd för hur de ska agera om de ser eller misstänker att ett barn far illa. Vid misstanke om brott anmäler vi alltid till socialtjänsten.

Alla våra anställda får en tydlig introduktion i förskolans rutiner
Alla som arbetar hos oss, såväl ordinarie pedagoger som vikarier, får en introduktion där vi informerar om både Pysslingens gemensamma värdegrund och förskolans dagliga rutiner för barnsäkerhet och hygien, till exempel hur rutinerna för öppning, stängning, toalettbesök och blöjbyte ser ut.

Vi publicerar bara bilder på barn efter föräldrars samtycke
Vi använder digitala dokumentations- och kommunikationssverktyg, bland annat Schoolsoft och Facebook, för att kommunicera med både föräldrar och med omvärlden. Innan vi publicerar bilder på barn behöver vi alltid vårdnadshavarnas samtycke. Oavsett samtycke, undviker vi att publicera bilder på webben och i sociala medier där man ser barnens ansikten.

Här hittar du länkar till några av de lagar och förordningar som förskolan omfattas av:
Skollagen (2010:800)
Förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016)
Barnkonventionen
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna
Socialtjänstlagen (2001:453)

Senast uppdaterad: 2018-09-07