Om vårt systematiska kvalitetsarbete

I Pysslingen Förskolor är vi mycket stolta över vårt kvalitetsarbete. Genom det kan vi säkerställa att alla barn i våra förskolor får allt det som de har rätt till. Förskolans läroplan och våra egna styrdokument sätter riktningen för all kvalitetsutveckling i Pysslingen Förskolor. Genom att vi systematiskt utvärderar och analyserar våra förskolor kan vi upptäcka våra framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultaten ligger sedan som grund för det fortsatta arbetet med att höja kvaliteten på varje förskola. Allt utvecklingsarbete dokumenteras i ett digitalt styrnings- och ledningssystem (styrkort), ett arbete som pågår löpande på varje enhet under hela verksamhetsåret.


Systematiskt kvalitetsarbete
För att vi ska kunna erbjuda alla barn en likvärdig utbildning, behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt. Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss att se till att våra barn får en utbildning av hög kvalitet, att de når utbildningsmålen, samt att de i övrigt utvecklas så långt som möjligt. Vi anser att bra kvalitetsarbete i förskolan handlar om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla undervisningen för våra barn. Systemet gör att vi har full koll på barnens kunskapsutveckling, så att ingen ska hamna mellan stolarna. Genom täta regelbundna uppföljningar lyckas förskolan identifiera förbättringsområden och kan därmed snabbt ändra arbetssätt och sätta in insatser för att främja kunskapsinhämtningen. Ett systematiskt kvalitetsarbete skapar med andra ord goda fortsättningar för en allt högre måluppfyllelse.

Våra resultat visas öppet
Vi redovisar alla våra resultat öppet eftersom vi tror att det ligger en enorm kraft i öppna jämförelser. Öppenheten triggar oss själva att hela tiden bli bättre, och ger föräldrar och medarbetare en god insyn i hur vi arbetar.

En likvärdig utbildning av hög kvalitet
I Pysslingen Förskolor anser vi att ett bra kvalitetsarbete i förskolan handlar om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla undervisningen för våra barn. För att vi ska kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt. Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss därmed att se till att våra barn får en utbildning av hög kvalitet, samt att barnen i övrigt utvecklas så långt som möjligt. För att säkerställa och utveckla kvaliteten belyser vi dessa tre områden:

Förskolans måluppfyllelse
Funktionell kvalitet är ett verktyg som används för bedömning av resultatet av förskolans undervisning och måluppfyllelse utifrån vart och ett av läroplanens målområden. Verktyget beskriver vad som kännetecknar en allt högre kvalitetsgrad och används som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering. Läs mer om Funktionell kvalitet här.

Undervisningens kvalitet
Funktionell kvalitet är ett verktyg som även används för bedömning av pedagogernas förhållningssätt utifrån läroplanens mål och riktlinjer, det vill säga hur varje pedagog möter och samspelar med varje barn. Verktyget används även som ett reflektions­underlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering. Läs mer om Funktionell kvalitet här.

Grundläggande lagkrav
Förskolegranskningen är ett verktyg som används för att granska om förskolorna lever upp till och följer grundläggande lagkrav och riktlinjerna i förskolans läroplan. Verktyget fungerar även som ett löpande underlag för egenkontroll. Läs mer om Förskolegranskningen här.

Kund- och medarbetarundersökning (NKI och NMI)
En förutsättning för att kunna utveckla våra verksamheter är att vi tar reda på hur föräldrar och medarbetare upplever våra verksamheter. Varje år genomförs därför en kund- och en medarbetarundersökning inom Pysslingen Förskolor men även inom hela AcadeMediakoncernen. Tanken är att undersökningarna ska bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete genom att följa upp vad medarbetare och vårdnadshavare tycker fungerar bra och vad som behöver förbättras. Här kan du se resultaten i den senaste kund- och medarbetarundersökningen.

Har du frågor?
Har du frågor om det lokala kvalitetsarbetet är du välkommen att ta kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola. Du hittar alla våra förskolor här. 

Senast uppdaterad: 2018-11-15