Förskolemodellen – våra kvalitetsverktyg

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Det ställer höga krav på oss som erbjuder förskoleverksamhet och kräver medvetna och kunniga ledare och pedagoger som kan kombinera struktur och rutiner med ett kreativt nytänkande. I Pysslingen Förskolor använder vi oss av tre verktyg som stöd när vi följer upp lagkrav och nationella riktlinjer. Tillsammans kallas de för Förskolemodellen. Verktygen ger varje förskola ett organisatoriskt friutrymme så att vi kan värna den pedagogiska mångfalden utifrån de lokala förutsättningarna.

Funktionell kvalitet – måluppfyllelse
Funktionell kvalitet – måluppfyllelse, är ett verktyg som pedagoger och chefer använder för att själv bedöma resultatet av sin undervisning och måluppfyllelse utifrån vart och ett av Läroplanens målområden. Detta sker vid två tillfällen under verksamhetsåret. Verktyget beskriver vad som kännetecknar en allt högre kvalitetsgrad och används som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering.

Funktionell Kvalitet – pedagogisk process
Funktionell Kvalitet – pedagogisk process, är den senaste av delarna i förskolemodellen. 2017 är ett implementeringsår för verktyget som ska användas för att bedöma hur förskolans pedagoger genomför sitt uppdrag utifrån målen i läroplanen. Bedömning görs av externa bedömare från andra förskolor. Under ett par dagar varje år besöker de förskolan och gör en bedömning. Resultatet överlämnas till den bedömda förskolan i ett återkopplingssamtal som leds av en samtalsledare där också verksamhetschef deltar. Verktyget används även som ett reflektionsunderlag under hela verksamhetsåret vid planering och utvärdering.

Förskolegranskningen
Förskolegranskningen är ett verktyg som används för att granska om förskolorna lever upp till grundläggande lagkrav. Externa granskare från kvalitetstaben bedömer tillsammans med förskolechefen om den enskilda förskolans verksamhet lever upp till och följer skollagskrav och riktlinjerna i förskolans läroplan. Verktyget fungerar även som ett löpande underlag för egenkontroll.

 

Senast uppdaterad: 2017-03-02