Resultat höst

Här presenterar vi våra resultat i höstens kundundersökning. Undersökningen är kopplad till ett utvecklingsprojekt där vi arbetar med konkreta aktiviteter för att förbättra kvaliteten och höja kundnöjdheten. Frågorna som har ställts i undersökningen är kopplade till områdena nöjd kund-index (NKI), rekommendationsgrad, hämtning och lämning, ledningsteamet, föräldramöte, inskolning samt utvecklingssamtal.


Frågor som har ställts inom området lämning och hämtning:

 • Medarbetarna vi träffar på morgonen är trevliga och angelägna om att skapa en bra start på dagen.
 • När vi kommer och hämtar på eftermiddagen får vi veta något konkret om vad barnet har gjort och upplevt under dagen.
 • Förskolan har god hygien.
 • Medarbetarna på avdelningen bidrar i hög grad positivt till mitt barns trivsel.
 • Medarbetarna på avdelningen bidrar i hög grad positivt till mitt barns inlärning och övergripande utveckling.

Frågor som har ställts inom området ledningsteam:

 • Jag får bra information från förskolan om mitt barn.
 • Jag är nöjd med pedagogernas sätt att kommunicera förskolans verksamhet.
 • Jag känner till vem som är förskolechef och vilka ledningsteamet på förskolan är.
 • Jag upplever att ledningsteamet på förskolan är synligt och tillgängligt.
 • Jag är nöjd med ledningsteamets sätt att kommunicera avdelningens verksamhet.

Frågor som har ställts inom området föräldramöte:

 • Mötet var strukturerat och bra förberett.
 • Under mötet fick vi lära känna förskolans medarbetare.
 • Under mötet fick vi god inblick i barnens vardag.
 • Mötet var meningsfullt för mig som förälder.

Frågor som har ställts inom området inskolning:

 • Jag hade en fast kontaktperson under inskolningen.
 • Ett samtal genomfördes under inskolningsperioden där barnets och föräldrarnas behov kartlades angående sådant som sömn, mat, rutiner och annat.
 • Vid hämtning av barnet på förskolan fick vi bra information kring hur dagen hade gått.
 • Jag var trygg med att lämna barnet på förskolan efter att inskolningsperioden slutade.

Frågor som har ställts inom området utvecklingssamtal:

 • Samtalet var strukturerat och bra förberett från förskolans sida.
 • Samtalet var nyttigt med tanke på barnets utveckling och samarbetet med förskolan.