Seminarium: Förskolan – en livsviktig start

Förskolans betydelse för barnens start på det livslånga lärandet stod i fokus när AcadeMedia arrangerade frukostseminarium om förskolan. Det är viktigt att vi har en likvärdig förskola av hög kvalitet, så vi kan ge barnen möjlighet till en bra start i livet. Sveriges förskolor är i toppklass, men kvalitetsskillnaderna är fortfarande för stora.

De senaste tjugo åren har förskolan genomgått stora förändringar. 1998 fick förskolan sin första läroplan, 2011 blev förskolan en egen skolform och vid årsskiftet förtydligades barnets röst ytterligare då barnkonventionen blev svensk lag. Det finns en stor stolthet över att vara egen skolform, men det startade också en identitetskris. Detta menade Sara Lindberg, kvalitetschef på Pysslingen Förskolor.

– Vi behöver hitta tillbaka till grunden. Barnskötare och förskollärare har olika uppdrag och ansvar, men alla är lika viktiga i förskolan. Omsorg och lärande hänger samman. När man hittar rätt i rollerna och allas styrkor kommer till sin rätt så blir det bra. Det är tydligt i framgångsrika arbetslag och har alltid varit grunden i förskolans verksamhet.

Fler campus behövs

Det talas mycket om förskolans roll för att skapa likvärdigheten, men förutsättningarna att bedriva förskola varierar mycket i landet. Anna Tornberg, utredare och expert på förskolefrågor på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) menar att strukturella förutsättningar är en av anledningarna.

– Det är stora regionala skillnader i tillgången på förskollärare. Lärarbristen är mindre i områden där det finns lärosäten. Staten skulle kunna öka likvärdighet i förutsättningar genom att sätta upp campus* i områden där förskollärarutbildning saknas.

Mycket handlar om ledarskap

Förskolläraryrket handlar idag mycket om ledarskap och just detta är delar som plockats bort från förskollärarutbildningen.

– Jag önskar att lärosätena skulle satsa mer på ledarskap och utbilda ledare inom förskolan. Precis som alla andra verksamheter inom skolan behöver vi också skickliga ledare som kan leda en verksamhet på ett klokt sätt, sa Veronica Rörsgård, chef på Pysslingen Förskolor.

Svårt att rekrytera till utsatta områden

– Om vi gör ett bra jobb i förskolan så skapas medborgare med vilja att lära och lära om längre fram i livet. Klyftorna i samhället ökar, men förskolor med likvärdig och hög kvalitet kan hjälpa till att överbrygga skillnaderna och ge alla samma start, sa Veronica Rörsgård.

Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska verka utjämnande och motverka social tillhörighet och föräldrars utbildningsbakgrund.

– Den kompensatoriska rollen kan vara svår i praktiken. Det är svårare att rekrytera pedagoger till förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. På dessa förskolor är det extra viktigt med utbildade pedagoger för att kunna ge barnen en god språkutveckling, sa Anna Tornberg.

Samhället förändras snabbt

Psykisk ohälsa hos ungdomar ökar i samhället. Sara Jiveskog, rektor på Pysslingen Förskolor menade att förskolan kan träna barnen för en god hälsa senare i livet.

– Social hållbarhet är viktigt och kommer bli ännu viktigare framöver. Det handlar till exempel om balans mellan vila och aktivitet. Det kan handla om hur vi tränar våra barn i vila och hur vi tar tillvara barnens medvetenhet om klimatutmaningarna, sa Sara Jiveskog.

Medverkande

  • Anna Tornberg, utredare och expert på förskolefrågor på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
  • Sara Jiveskog, rektor på Pysslingen Förskolor
  • Sara Lindberg, kvalitetschef på Pysslingen Förskolor
  • Veronica Rörsgård, chef på Pysslingen Förskolor
  • Moderator: Petter Brobacke, Utvecklingschef AcadeMedia Academy

Om seminariet

Seminariet anordnades den 5 mars och är en del av seminarieserier ”AcadeMedia delar med sig”.

 

* Campus är filialer som erbjuder högskoleutbildningar i samverkan med andra högskolor.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*