Så lär sig barnen hos oss

I Pysslingen Förskolor har vi tydligt fokus på utveckling och lärande. Våra kunniga pedagoger använder vardagens återkommande händelser och aktiviteter för att utmana ditt barn och göra lärandet tydligt.

Vi lever i en globaliserad värld där barn möter olika kulturer och lever i nya familjemönster. Vi lever i en värld där barns IT-vanor är annorlunda än de har varit tidigare. Allt det här tar våra pedagoger hänsyn till. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska lämna förskolan med självtillit och självförtroende samt respekt och förståelse för andra människor. Vi vill att varje barn ska känna en tilltro till sin egen förmåga och ha en förståelse kring alla ämnesområden som förskolans läroplan fokuserar på.


Här nedanför vi vill visa dig hur vi bedriver ett omsorgsfullt lärande i alla våra förskolor och hur lärandet ser ut inom de 6 olika ämnesområden som förskolan ska introducera barnen till. 

Omsorgsfullt lärande

Omsorgsfullt lärande

I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.
I förskolans läroplan finns 6 olika områden som vi specifikt skall lysa på och vi har tagit fram korta videoklipp för att kommunicera dessa.

Värdegrund
I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.
Lek
Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.
Språk & kommunikation
Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.
Matematik
Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp
Skapande
Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.
Naturvetenskap & teknik
Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar.  

Omsorgsfullt lärande  – I en omsorgsfull miljö kan lärande och utveckling skapas. Där använder kunniga pedagoger vardagens händelser och tydliggör för barn det lärande som sker samt utmanar till nya insikter. Det innebär ett medvetet lärande i vardagens återkommande situationer/aktiviteter.

Värdegrund – I förskolan ska pedagogerna uppmuntra till barnens samspel, ansvar och respekt där varje barns röst har lika värde.  

Språk och kommunikation – Språk och kommunikation i förskolan handlar om att pedagogen tar tillvara på samtalet och berättandet hos barnen.

Skapande – Genom lek, bild, sång, dans, rörelse, musik och drama får barn i förskolan bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter

Lek  Genom leken får barn möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Lek är viktig för barns utveckling och lärande.

Matematik – Genom att pröva, undersöka och lösa problem som uppstår i vardagen fördjupar barnen sin förståelse för matematiska begrepp

Natur och teknik – Naturvetenskap och teknik i förskolan innebär att upptäcka och ta reda på samband i naturen och utforska hur teknik fungerar. 

Ur Förskolans läroplan LpFö98/16 beskrivning av utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Senast uppdaterad: 2017-10-31