Kadetten från A till Ö

A

APK: Pedagogerna på förskolan har APK ( Arbetsplats konferans) 1 gång i månaden.


Adressändring: 
Om ni byter adress är det viktigt att ni förutom till er avdelnings pedagoger även anmäler detta till kontoret. Detta för att er faktura ska skickas till rätt adress. Adressändring gör ni lättast via mejl till cathrine.lofstedt@pysslingen.se.

Academedia: Utbildningsföretag som bl.a. äger Pysslingen Förskolor. Läs mer om Academedia på http://www.academedia.se

Arbetslag: På Kadetten arbetar vi i åldersspann om 1-3 år samt 3-5 år med minst en förskollärare på varje avdelning.

B

Blöjor: Vi tillhandahåller blöjor för barnen.

Budget: Förskolans intäktsbudget baseras på den barnomsorgspeng som Solna Stad anslår för varje barn.

D
Delaktighet:
 Samarbetet mellan hemmet och förskolan är viktig för barnets utveckling och lärande. Därför kommunicerar vi barnens vardag och förskolans pedagogiska verksamhet i det dagliga mötet och genom vårt webbvertyg Schoolsoft

F

Facebook: Kadetten har en egen Facebooksida: https://www.facebook.com/pysslingenforskolorkadetten Här publiceras både allmän information och axplock från vår verksamhet. Academedias policy för sociala medier finner ni HÄR

Förskolechef: På Förskolan Kadetten finns ett ledningsteam bestående av Förskolechef Nina Holmer, biträdande förskolechef Anna Söderlund, utvecklingschef Mia Roos och intendent Cathrine Löfstedt.

Föräldramöte: Varje avdelning har minst ett föräldramöte per läsår. Där samtalar pedagoger och föräldrar om förskolans och avdelningens verksamhetsmål för kommande läsår samt tar upp övriga aktuella frågor.

Försäkringar

Solna stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn i Solna stad som gäller under vistelsen på förskolan och på fritiden. Vid olyckshändelse på förskolan gör du en skadeanmälan. Skadeanmälan finns på förskolan eller på Stockholmsregionens Försäkring AB:s webbsida

I

Inskolning: På Kadetten använder vi oss sedan några år av ”föräldraraktiv inskolning”, en modell som vi känner ger de bästa förutsättningarna för trygga barn och trygga föräldrar. Detta innebär att ni som föräldrar är med på förskolan hela dagen de tre första dagarna på inskolningen.

Tillsammans med pedagogerna deltar ni i verksamheten och i dagens alla rutiner vilket skapar kontinuitet och trygghet för både barn och föräldrar. Ert aktiva deltagande är viktigt, det ger barnen en bild av förskolan som rolig och trygg. Som föräldrar får ni en inblick era barns vardag på förskolan, och era barn får en trygg start på sin förskoletid tillsammans med sina föräldrar. Dessutom får pedagogerna möjlighet att lära känna barnen när de är som tryggast. Mer information om hur vi planerar och genomför inskolningen får ni av förskolan i god tid innan er inskolning börjar.

IUP: Förskolan skapar en individuell utvecklingsplan för varje barn. Denna upprättas av föräldrar och pedagoger i samband med ett utvecklingssamtal. Syftet med en individuell utvecklingsplan är att fånga upp barnets styrkor och intressen och utifrån dessa skapas avdelningens verksamhetsplan. Därmed skapas en verksamhet som barnen har inflytande och delaktighet i.

K

Kvarglömda kläder: Kvarglömda kläder läggs i lådor inne på förskolan. OBS! märk barnens kläder tydligt så de lättare kommer till rätta.

Köhantering: Du kan endast ställa ditt barn i kö till Förskolan Kadetten genom att använda den webbaserade funktionen på Solna Stads hemsida. Ansvarig för köhantering: Cathrine Löfstedt 0702-459206

L

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling: Utarbetad av pedagoger och förskolechef och finns att läsa här på hemsidan.

Lov: Tre veckor i juli/augusti samarbetar vi med annan Pysslingförskola i Solna.

Lunch: Maten vi äter är delvis ekologisk och tillagas av Alfaskolan samt Sodexo. Meddela förskolan om barnet behöver särskild kost eller har någon form av födoämnesallergi. En särskild blankett ska då fyllas i av föräldrarna.

Läroplan: Ett av de nationella styrdokument som reglerar dagens förskola är läroplanen. Den heter Läroplan för förskolan Lpfö 98/10. Vår verksamhet grundar sig på läroplansmålen.

M

Miljö: Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö..

Mål: Inom förskolan har barnen inga uppnående mål utan enbart mål att sträva mot (strävansmål). Vi målsätter verksamheten, inte barnen!

Måldokument/Styrdokument: Enligt statliga och kommunala lagar skall alla förskolor ha en egen verksamhetsplan som upprättas inför varje läsår. Som grund för Förskolan Kadettens verksamhetsplan ligger bland annat; Läroplan Lpfö 98/10, Pysslingens Affärsplan, Pysslingens ”tillsammans är vi starka” Förskolans kvalitetsredovisning, Barnens IUP (individuell utvecklingsplan), NKI (Nöjd Kund Index), NMI (Nöjd Medarbetar Index) och antal barn i kö.

Månadsbrev/Veckobrev: Pedagogerna på varje avdelning skriver och skickar via e-mail ut ett veckobrev eller månadsbrev där barngruppen och verksamheten beskrivs. Här finns även viktiga datum med. Förskolechef skickar vid behov ut e-mail med aktuell information som rör hela förskolan.

N

P

Pedagoger: På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.

Planeringsdag: Under verksamhetsåret avsätts tid för gemensam planering och utvärdering. En till två dagar per termin har vi planeringsdagar och förskolan är då stängd. Pedagogerna på förskolan har dessutom regelbunden planering/reflektionstid.

 

S

Sekretess: All personal på förskolan omfattas av lagen om sekretess.

Sjukanmälan: Sjukanmälan görs så tidigt som möjligt, på respektive avdelnings telefonnummer. Det är viktigt att meddela oss när barnet är friskt och kommer tillbaka till förskolan.

U

Utvecklingssamtal: Erbjuds minst en gång per läsår. Det går även bra att boka ytterligare möten vid behov. Kontakta då pedagogerna på respektive avdelning.

 

Ö

Öppning/Stängning: Förskolan öppnar 07.00 och stänger 17.30. Vi erbjuder förskoleverksamhet i riktlinjer med Solna Stads ramtider, 06.30-18.00 helgfria vardagar. Vi håller stängt på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Senast uppdaterad: 2018-09-05