Ställ ditt barn i kö

Vi påbörjar placering inför augusti 2019, inom kort, ni som fått plats är välkomna på ett Öppet Hus längre fram i vår. Håll utkik efter datum här på websidan

 

Välkomna oxå att besöka oss om ni är intresserad av vår förskola inför ert förskoleval, även här har vi särskilda datum för detta, håll utkik!

 

Anmäl ert intresse för plats på hos oss på Förskolan Kadetten, endast via Solna Stads webtjänst på Solna Stads hemsida http://www.solna.se

Kö och turordning, erbjudande om plats

Barnet är garanterad en plats i en kommunal förskola inom fyra kalendermånader från när vårdnadshavare anmält behov av förskola.

 

Fördelningen av platser till förskolan och pedagogisk omsorg inom respektive område sker enligt följande:

 

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.
  2. Barn med syskon som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sitt område[1], som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sitt område
  4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
  5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande
  6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sitt område som vill byta.

 

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit. När flera barn har samma kötid gäller barnets födelsedatum. Det äldre barnet får placering före det yngre barnet.

 

Om en vårdnadshavare planerar att flytta till Solna och önskar barnomsorgsplats behöver ett hyres- eller köpekontrakt bifogas ansökan. Ködatumet räknas från den dagen komplett ansökan är inkommen. Barnet ska vara folkbokfört i Solna innan barnet kan börja i förskolan i kommunen.

 

Garantierbjudandet kan bli till en annan förskola än den som önskats. Om vårdnadshavare tackar nej till ett garantierbjudande gäller inte längre platsgarantin. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

 

Om plats inte kan erbjudas inom fyra kalendermånader på något av de önskade alternativen blir barnet erbjuden en plats på en annan förskola i kommunen.

[1] Enligt barn- och utbildningsnämndens områdesindelning

Ansvarig för köfrågor är Förskoleområdets Intendent Cathrine Löfstedt 0702-459206 Cathrine.Löfstedt@pysslingen.se

 

FÖRTUR TILL ALFASKOLAN

I den bästa av världar skulle Alfaskolan kunna erbjuda alla barn och elever plats. Dessvärre
har vi inte den möjligheten då alla våra klasser är fulla och kön lång. För att säkerhetsställa ett
korrekt intagningsförfarande har vi urvalsregler godkända av Skolinspektionen.
Vid intresse för plats på Alfaskolan gör du ansökan via vår hemsida. Alfaskolan bekräftar mottagen ansökan via e-post. Du är ansvarig för att spara bekräftelsen för att kunna påvisa att ansökan är gjord.
Tänk även på att du som vårdnadshavare är ansvarig för att dina kontaktuppgifter är aktuella.
Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskoleklass vid läsårsstart från och med
höstterminen 2018:

1. Syskon till elever i Alfaskolan (inbördes ordning efter ködatum.)

2. Barn från förskolan Kadetten (Finns det fler barn på Kadetten än platser på Alfaskolan tas de

barn som gått längst på Kadetten in.)

3. Övriga barn (inbördes ordning efter ködatum)

 

Dessa urvalsregler tillämpas vid antagning till förskoleklass under läsåret och till övriga

klasser både vid läsårsstart och under läsårets gång:

1. Syskon till elever i Alfaskolan (inbördes ordning efter ködatum)

2. Övriga barn (inbördes ordning efter ködatum)

En veckas betänketid ges vid platsförfrågan inför nytt läsår. Vid intag under pågående läsår

ges för samtliga årskurser ett dygns betänketid.

Om den sökande tackar nej till ett platserbjudande och önskar fortsätta i kön får den ett nytt

ködatum som motsvarar dagen de tackade nej på.

Urvalsreglerna och antagningsprinciperna kan komma att förändras utifrån ändrade lagar och

regler. Den senaste versionen ligger alltid på skolans hemsida

Yngre syskon till barn på Alfskolan har förtur till Förskolan Kadetten (om de inte redan är placerade på annan förskola). Ansökan ska mailas in till: kadetten@pysslingen.se och ankomstdatum räknas som ködatum. Kontakta Cathrine Löfstedt för sådan ansökan: cathrine.lofstedt@pysslingen.se eller 0702-45 92 06.

Frågor och svar om Alfaskolan kö

Hur länge måste man stå i kö för att få plats?
Svar: Vi får många frågor om vår kö, och det är förstås glädjande att intresset för vår skola är stort. För närvarande har vi över 2000 barn i kön. De flesta  sökanden är till förskoleklass. Det finns inget exakt mått på hur länge man behöver stå i kö för att erbjudas en plats. När en elev slutar erbjuder vi i turordning, efter våra köregler, det barn som står först i kön plats.

Hur kan man få svar om kön?

Mejla din fråga till alfaskolan@pysslingen.se. Inga frågor angående kön besvaras via telefon.

Vad menas med syskonförtur?
Svar: Bland eleverna erbjuder vi i första hand plats för syskon till elever på Alfaskolan. Med syskon menas de barn i en familj som ”delar” föräldrar och är folkbokförda på samma adress.

Varför har barn från Kadetten förtur till plats i Alfaskolans förskoleklass?
Svar: När Alfaskolan startade sin verksamhet år 1999 var syftet att erbjuda en sammanhållen skolgång från förskola till genomgången grundskola. De första åren fanns både förskolan och skolan i Alfaskolans lokaler. När Alfaskolans grundskola växte flyttade förskolan till nuvarande Kadettens lokaler. Alfaskolan och Kadetten blev två separata enheter. Tanken med att erbjuda våra barn en sammanhållen skolgång finns dock kvar. Därför erbjuds alla Kadettenbarn förtur, efter syskonförturen, till en plats i Alfaskolans förskoleklass.

När kan man ställa sitt barn i Alfaskolans kö?
Från att barnet är fött och har fått ett personnummer.

Antagningsrutiner och information om särskild kvot
Här kan du läsa mer om våra antagningsrutiner som vi använder oss av på vår enhet, där kan du även läsa mer om hur vi arbetar med antagning av nyanlända enligt särskild kvot.

 

Senast uppdaterad: 2019-01-23