Från A till Ö

Arbetslag
På förskolan finns det tre åldersindelade avdelningar.

Blöjor
Förskolan står för blöjor.

Budget
Förskolans intäktsbudget baseras på den barnomsorgspeng som Solna Stad anslår för varje barn. Ytterst ansvarig för förskolans ekonomi är förskolechef Nina Holmer

Frukost

Serveras varje dag. Tider kan ni tala med peronalen om.

Frågor
Eventuella frågor som rör verksamheten på ditt/ert barns avdelning ska i första hand framföras till respektive avdelnings pedagoger. För övergripande frågor hänvisar vi till vår förskolechef.

Förskolechef
Nina Holmer är förskolechef och har det övergripande ansvaret för all verksamhet i förskolan. Förskolechefen leder och fördelar arbetet på förskolan och är givetvis lyhörd för förändringar och omfördelar då med sin helhetssyn resurser och förändrar organisationen under pågående verksamhetsperiod.

Föräldramöte
Varje avdelning har minst ett föräldramöte per läsår. Där samtalar pedagoger och föräldrar om förskolans och avdelningens verksamhetsmål för kommande läsår samt tar upp övriga aktuella frågor.

Inskolning
Vi tillämpar en inskolning över tre dagar där du/ni som vårdnadshavare deltar aktivt i hela inskolningsprocessen genom att vara närvarande och ledsaga ditt/ert barn genom förskolans dagliga rutiner.

Köhantering
Du kan ställa ditt barn i kö till Förskolan Karolina genom att använda den webbaserade funktionen på Solna Stads webbplats. Ni som bor i annan kommun än Solna kan göra en intresseanmälan till karolina@pysslingen.se

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling
Utarbetas av pedagoger och förskolechef och finns att läsa på varje avdelning.

Lunch

Maten vi äter tillagas av Sodexo. Meddela förskolan om barnet behöver särskild kost eller har någon form av födoämnesallergi. En särskild blankett ska då fyllas i av föräldrarna.

Läroplan
Ett av de nationella styrdokument som reglerar dagens förskola är läroplanen. Den heter Läroplan för förskolan Lpfö 98. Vår verksamhet grundar sig på läroplansmålen.

Miljö
Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Måldokument/Styrdokument
Enligt statliga och kommunala lagar skall alla förskolor ha en egen verksamhetsplan som upprättas inför varje läsår. Som grund för Förskolan Karolinas verksamhetsplan ligger bland annat Läroplan Lpfö 98, Pysslingens Affärsplan,Tillsammans är vi starka, Förskolans kvalitetsredovisning, NKI (Nöjd Kund Index) samt NMI (Nöjd Medarbetar Index).

Olycksfallsförsäkring för barn/elever

Solna stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn i Solna stad som gäller under vistelsen på förskolan och på fritiden. Vid olyckshändelse på förskolan gör du en skadeanmälan. Skadeanmälan finns på förskolan eller på Stockholmsregionens Försäkring AB:s webbsida

Planeringsdag
Under verksamhetsåret avsätts tid för gemensam planering och utvärdering. Två dagar per läsår har vi planeringsdagar och förskolan är då stängd. Pedagogerna på förskolan har dessutom regelbunden planering/reflektionstid.

Sekretess
All personal på förskolan omfattas av lagen om sekretess.

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs så tidigt som möjligt, på telefonnummer: 08-457 33 82 Det är önskvärt att meddela oss när barnet är friskt och kommer tillbaka till förskolan.

Utvecklingssamtal
Erbjuds två gånger per år. Det går även bra att boka ytterligare möten vid behov.

Öppning/Stängning
Förskolan erbjuder verksamhet i enlighet med Solna Stads riktlinjer 06.30 till 18.00.

Senast uppdaterad: 2018-09-05