Förskolan

Vår förskola består av två team – Kludden och Storholmen. Kludden består av två basgrupper; Klippan och Udden (1-3 åringar). På Storholmen har vi basgrupperna Holmen och Storskär (3-4 åringar) samt Skäret (5-åringar). Skäret har sina lokaler i skolbyggnaden medan övriga har sina lokaler i en separat byggnad med utsikt över Stockholms inlopp, som ni kan förstå av basgruppsnamnen. Vi har fina anpassade gårdar runt förskolan och närheten till naturen utnyttjas för att utmana barnens motorik samt deras lärande i olika ämnen. Och också för att uppleva känslan av att vara ute i naturen i olika väder och årstider – vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och utforskande!

För oss är det viktigt att våra barn får arbeta med sin självständighet och lära sig att jag duger som jag är. Alla barn ska bli respekterade som de individer de är och detta är också något vi arbetar ständigt med i barngruppen. Hur man är en bra kompis, att få lära sig respektera andra och andras önskningar, lära sig säga nej och lära sig att dela med sig. Allt för att det sociala livet ska bli så bra som möjligt.

Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan (Lpfö 18) och hela vårt systematiska kvalitetsarbete med pedagogiska planeringar och utvärderingar är kopplat till den. Varje termin blir vårdnadshavare inbjudna till ett samtal tillsammans med sitt barn och får då ta del av hens lärande och utveckling (det vi kallar för barnets förändrade kunnande).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår verksamhet innehåller alla läroplanens ämnesområden:

  • Normer och värden
  • Språk och kommunikation och IT
  • Matematik
  • Skapande
  • Lek
  • Kultur
  • Naturvetenskap och teknik
  • Barns inflytande

I förskolan har vi inte schemalagda lektioner utan all undervisning vävs in i det dagliga arbetet genom lek och utforskande. Våra rutinaktiviteter (måltider, på-och avklädning, toalettbesök osv) är också en bra stund för lärande. Dessutom arbetar vi med projekt och teman utifrån barnens intressen och nyfikenhet för en fördjupad kunskap inom olika ämnen.

På vår förskola har vi ”Läsa-garanti” vilket betyder att alla barn ska bli lästa för varje dag. Vi väljer böcker som är kopplade till vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling (värdegrund, människors lika värde, kompisskap osv) och varje lässtund ska innehålla reflektion tillsammans med barnen. Detta ett sätt att implementera Planen mot diskriminering och kränkande behandling hos förskolebarnen.

 

Lekplatsen tillhör Nacka Strands förskola.

Förskolans dag maj 2020

Blir du nyfiken på vår verksamhet så kontakta oss så berättar vi mer eller så kommer du på en av våra öppna visningar. Datum och tid hittar du här.

 

Senast uppdaterad: 2020-05-14