Grundskolan

Nacka Strand – den lilla skolan med stort hjärta!

På Nacka Strands skola möter vi varandra med respekt och engagemang. Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete. Eleverna på Nacka Strands skola växer i sitt lärande och sin personliga utveckling. Vi erbjuder undervisning från förskoleklass upp till åk 3. Sedan flera år tillbaka har vi på skolan en Läsa-skriva-räkna garanti där vi noga följer upp elevernas utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje klass leds av en utbildad och legitimerad lärare. Under skoldagen finns även personal från fritids med i undervisningen. Undervisningen sker mestadels i åldershomogena klasser men med ett nära samarbete mellan årskurserna.

Vi värnar om tryggheten i skolan – en trygg elev är mer mottaglig för lärande och ny kunskap. ’Planen mot diskriminering och kränkande behandling’ används aktivt i vardagen t ex genom ’Månadens fundering’. Det finns ett elevråd där klassernas representanter får möjlighet att diskutera och komma med åsikter. Vi har Fadderverksamhet och Tillsammansdagar för att stärka bandet mellan klasserna men också i syfte att lära barnen hur de själva agerar och är när de arbetar i grupp. Vad är viktigt för att jag ska lära mig och hur och med vad kan jag bidra till gruppen? Inför höstterminen 2014 lanserade Pysslingen Skolor en Läsa-skriva-räkna-garanti. Grunden i detta arbete är screening av elevernas kunskaper och färdigheter varje läsår, för att rätt stödinsatser snabbt ska kunna sättas in. Alla Pysslingens skolor använder sig av samma tester, som är framtagna av en grupp specialpedagoger och speciallärare inom Pysslingen Skolor.
Vi har fokus på språk och matematik.
förskoleklassen använder vi Bornholmsmodellen som ett verktyg för att medvetandegöra och stimulera barnens nyfikenhet och intresse för läsning. Under året gör vi diagnoser som ger oss en bild av barnens läsutveckling. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ha knäckt läskoden så tidigt som möjligt då det är en viktig förutsättning för vidare kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Vi sätter in stödåtgärder för de barn som behöver det.

Vi är den lilla skolan där alla känner alla och där eleverna får växa och utvecklas utifrån var de befinner sig just nu.

Senast uppdaterad: 2020-05-14