Värdegrundsarbete

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020

Alla medarbetare på Nacka Strands Skola, förskola och fritidshem arbetar utifrån att vara goda förebilder för våra barn och elever. Delaktighet och demokratiska värden förmedlas och genomsyrar all vår verksamhet.

Vi har nolltolerans mot all form av kränkningar och diskriminering.

 

Vi vill att våra barn och elever ska uppleva och känna…

 • sig inkluderade
 • trygghet
 • tillit
 • glädje
 • sig respekterade

Vi främjar alla barn och elevers lika värde.

Varje barn och elev i vår verksamhet ska känna att den är respekterad utifrån den person den är.

I skolan kopplar vi ihop Barnkonventionen med Månadens fundering, SO och högläsningen.

Det huvudsakliga värdegrundsarbetet sker utifrån Månadens fundering. Varje månad presenteras ett nytt värdegrundsord. Orden kommer från Planen mot… och från Läroplanen. I hallen har vi en värdegrundsvägg där vi sätter upp bilder och texter, en från varje klass, i slutet av varje månad.

 

 • Vi har Elevråd och Trygghetsråd sista onsdagen varje månad.
 • Trygghetsteam dit man vänder sig gällande diskriminering eller annan kränkande behandling. Trygghetsteamet leder det främjande, förebyggande samt åtgärdande arbetet, som samtliga anställda på skolan ansvarar för att det genomförs. Trygghetsteamet säkerställer att vi efterlever Planen mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Trygghetsteamet ansvarar för Trivselenkät och trygghetsvandring, som görs en gång per termin. De ansvarar även för att sammanställning, utvärdering och uppföljning görs.
 • Specialpedagogen presenterar Månadens fundering utifrån Planen mot diskriminering och kränkande behandling och Läroplanen. Det arbetar sedan klassen och hela skolan med under månaden som följer. Vi kopplar även det till Barnkonventionen. Vi avslutar Månadens fundering med Storsamling sista fredagen varje månad.
 • Tillsammansdagar en gång i månaden där vi skapar åldersblandade grupper med gruppstärkande aktiviteter med olika teman. Eleverna är indelade tillsammans med sina faddrar.
 • Pedagogerna är närvarande och engagerade i elevernas lek och andra aktiviteter på rasterna, övergångar mellan olika aktiviteter, i hallarna samt i omklädningsrum. Detta gäller under hela dagen, skoltid och fritidstid.
Senast uppdaterad: 2020-03-03