Läsa- skriva- räknagarantin på Nacka Strands Skola

Diagnostisering och uppföljning av elevernas kognitiva utveckling

Syfte

Skolan ska ha en gemensam plan för hur elevernas kunskapsnivå och kunskapsutveckling ska mätas och dokumenteras; vilka tester som ska användas och när samt hur resultaten av testerna ska presenteras och användas i det pedagogiska arbetet.

 

Bakgrund

Denna plan ska finnas med i skolans verksamhetsplan. Rektor, som är ytterst ansvarig, kommer att på detta sätt få en tydlig bild av alla elevers kunskapsläge och utveckling. Även skolinspektionen vill se elevernas kunskapsutveckling dokumenterad på ett tydligt sätt för elever, föräldrar, lärare och rektor.

Genom att alla genomför tester regelbundet får rektor hela tiden nya uppdateringar hur det ser ut både individuellt och klassvis. På klasskonferenserna ska alla elever gås igenom och fokus ska ligga på kunskapsnivån och kunskapsutvecklingen.

 

Presentation av resultat

Resultaten av testerna ska redovisas för eleverna i Schoolsoft med formuleringar som stöttar elevens självkänsla och självförtroende, t.ex. mål uppfyllt, elevens styrka och detta behöver eleven göra/träna på, ej testresultat i siffror.

Rektor får resultaten i siffror; exempelvis x antal rätt av x möjliga eller staninevärde.

För läraren ska resultaten ge en bild av vad som behöver arbetas extra med både för klassen och för enskilda elever samt vilka mål som har uppnåtts.

 

Formativ bedömning

Bedömningarna av testresultaten ska användas i ett formativt syfte, för att både stödja och utvärdera elevernas lärande. Skolan, både lärare och rektor, ska tidigt kunna uppmärksamma tecken på att en elev riskerar att inte nå målen. Även vårdnadshavare ska få tidig information om barnet riskerar att inte nå målen samt vad skolan gör för att ge eleven bästa förutsättningarna för att ändå nå målen. Ett samarbete ska inledas och eventuellt åtgärdsprogram upprättas, men i första hand ska åtgärder ske på organisations- grupp- och undervisningsnivå. Målet är och måste vara att alla elever ska nå målen för årskursen.

Test ska även göras för att utmana eleverna och stimulera lärandet, för att visa att skolan både har förväntningar och tilltro till elevernas förmåga.

Testerna kan användas som ett sätt för den enskilda läraren att själv kunna granska och utvärdera sin egen verksamhet, undervisning och sitt arbetssätt för att så långt det är möjligt skapa en miljö och undervisning anpassad efter elevernas förutsättningar och behov och på så vis kunna inkluderar alla elever.

 

Förskoleklass

 

 • Dokumentation i Schoolsoft görs kontinuerligt under läsåret.
 • Träning av språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen.
 • Pedagogerna arbetar med språkliga och matematiska begrepp.

 

Höstterminen

 • September och oktober: Hitta språket och Hitta matematiken.

 

Vårterminen

 • Diagnos Förstå och använda tal med elevintervjuer för förskoleklass görs i januari. Elever som behöver extrastöd upptäcks och ges en period av intensivträning för att bli mer matematiskt medvetna och förberedda inför år 1.
 • Februari: Hur låter orden?

Maj: Bornholmsscreening

 

Årskurs 1

 • Dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i Schoolsoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till LPP.
 • Elevernas läsutveckling följs med hjälp av God läsutveckling.

 

Höstterminen

 • September: Intervju enligt Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.
 • September: Skolverkets bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling.

 

Vårterminen

 • Skolverkets bedömningsstöd i svenska i januari.
 • I februari prövar vi elevernas kunskaper i läsning enligt God läsutveckling gällande ordavkodning (nivå 6, läser enkla nya småord) och läsförståelse (nivå 2, läser en enkel mening och förstår innehållet). Avstämning att eleverna befinner sig på följande nivåer enligt God skrivutveckling: stavning nivå 11(klarar ljudbaserad skrivning av enstaviga ord). Meningsbyggnad nivå 2 (kan skriva en enkel mening med enkel meningsbyggnad med subjekt, predikat och objekt. Talspråksanvändningar är dock vanliga). De elever som då inte nått den önskvärda nivån för årskursen får en intensiv lästräningsperiod fram till påsk.
 • Skolverkets bedömningsstöd i matematik i februari.
 • Förstå och använda tal test 1 görs i mars.
 • Färdighetstest A från Adler i april. Elever med stanine 1-3 gör fördjupad screening individuellt, (McIntoshtest 1 eller Diamant).
 • I april prövar vi alla elever med DLS bas. De elever som når värden lägre än stanine 4 får fortsatt stöd under årskurs 2. Utredning görs om vad svårigheterna beror på och vilka åtgärder som krävs.

Årskurs 2

 • Dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i Schoolsoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till LPP.
 • Elevernas läsutveckling följs med hjälp av God läsutveckling.

 

Höstterminen

 • Skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska i septembe
 • Dls Samma ljud i oktober

 

Vårterminen

 • I februari får alla elever göra DLS delprov Läsförståelse, Stavning och Ordförståelse. De elever som når värden under stanine 4 får intensivträning fram till påsk.
 • Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning i
 • Färdighetstest B från Adler i april. Elever med stanine 1-3 gör fördjupad screening individuellt, (McIntoshtest 1 eller Diamant).

.

 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i april.

Årskurs 3

 • Dokumentation görs kontinuerligt för varje ämne och elev i Schoolsoft under läsåret. Måluppfyllelse i relation till LPP.
 • Elevernas läsutveckling följs med hjälp av God läsutveckling.

 

Höstterminen

 • Skolverkets bedömningsstöd i matematik i september.
 • Skolverkets bedömningsstöd i svenska i oktober.
 • Dls Läsförståelse, Ordförståelse och Bokstäver och meningar i november.
 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i

 

Vårterminen

 • Förstå och använda tal i januari.
 • Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk och matematik i april och maj.
Senast uppdaterad: 2018-12-13