Praktisk information för vårdnadshavare

Adressändring
Nya uppgifter som adress, telefonnummer, mejladress m m ändrar vårdnadshavare själv i Schoolsoft.

Borttappade saker
Kvarglömda värdesaker förvaras på expeditionen.
Kvarglömda kläder finns i grå bänk innanför huvudentrén från skolgården.
Tänk på att ha kläder och andra ägodelar märkta med för- och efternamn.
Efter terminens slut bortskänkes ej upphämtade kläder.

Elevförsäkring Nacka kommun
Elevförsäkring gäller under skoltid, på väg till och från skolan samt under utflykter/resor under ordinarie skoltid.

Elev som byter skola
Byte av skola görs via Nacka24 av vårdnadshavare.
Elev som byter till annan skola ska återlämna dator, alla läroböcker samt eventuella biblioteksböcker m.m

Fritids
Alla elever mellan 6 och 10 år (till och med juli månad det år eleven fyller 10 år) har rätt till fritidshem om båda föräldrarna arbetar eller studerar.
Föräldrar som är föräldralediga eller aktivt arbetssökande har också rätt till fritidshem med reducerad vistelsetid, 10 timmar/vecka.
Vill ni avsluta platsen görs uppsägningen i Nacka24.
Regler för fritidshem i Nacka kommun.

Foto/film
I syfte att visa vår verksamhet för vårdnadshavare och andra besökare kan viss media/foto sparas och länkas från webbplatser som till exempel Youtube för visning på enhetens webbplats eller på Pysslingens huvudsida. Verksamhetsbilder kan också användas på platser som till exempel Facebook/Twitter/Instagram om enheten har konto där. Namn kommer ej att publiceras tillsammans med foto. Vid start på skolan/förskolan skriver du som vårdnadshavare på en samtyckesblankett gällande foto mm.

Föräldraråd
Föräldrarådet är en länk mellan föräldrar och skolans ledning där vårdnadshavare genom regelbundna möten med rektor och förskolechef är med och påverkar/stödjer utvecklingen kring barnens miljö och vardag i skolan.
Har du frågor eller vill ansluta till föräldrarådet vänligen kontakta rektor Anna Grimlund.

Gå hem själv/med en kamrat
Av säkerhetsskäl behöver fritids/skola ha vårdnadshavarens medgivande innan vi låter en elev gå hem själv, hämtas av en annan person eller går hem tillsammans med en kamrat. Blankett fås av fritidspersonal eller på expeditionen.

Inskolning
Förskolan har inskolning i augusti och när det finns platser lediga. Du ställer dig i kö via Nacka24.

Ledighetspolicy
Mentor beviljar ev. ledighet upp till 3 dagar på skolan, därefter är det rektor eller den som rektor delegerat uppgiften till (se paragraf 18§ i skollagen 2010:800). De nationella ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under provperiod som är fastställd av Skolverket, under denna period beviljas ingen ledighet.
Blankett för ledighetsansökan hittar du under fliken ”Dokument och blanketter”

Musiksamarbete
VI samarbetar med Östermalms Enskilda Musikskola, Nacka musikskola samt Maestro. För de elever som önskar spela ett instrument erbjuds t ex: gitarr och piano.
För kontakt: Östermalms Enskilda Musikskola, Nacka musikskola, Maestro

Parkering
Parkeringstillstånd för lämning/hämtning som gäller i 45 min. finns att hämta på expeditionen på skolan.

Schoolsoft
Vi använder webbplattformen Schoolsoft som informationskanal där du som vårdnadshavare får information om verksamhet, planeringar, klassinformation, närvaro/frånvaro, kontaktuppgifter. Där loggas även elevens individuella utvecklingsplan. Inloggningsuppgifter skickas till dig som vårdnadshavare via mail vid start på skolan.

Sjukanmälan
Sjukanmälan för elever i skolan och barn på förskolan görs via SchoolSoft. Inloggningsuppgifter skickas ut till vårdnadshavare vid start i skolan. För hjälp/info klicka på fliken ”Sjukanmäl ditt barn”.

SL-kort
Nacka Strands Skola bistår inte elever med SL-kort.

Specialkost
För de elever som behöver specialkost följer vi skolverkets riktlinjer. Det innebär att vi tillgodoser de barn som på grund av allergier eller av religiösa skäl behöver anpassad kost. För att kunna ge rätt förutsättningar ska läkarintyg vid allergi lämnas till skolan

Stöld och skada
Skolans ansvar är begränsat. Privata ägodelar som t.ex. cyklar, musikspelare, musikinstrument, datorer, ipads el mobiltelefoner ersätts ej. Eleven anmäler omedelbart det inträffade till lärare/mentor, vårdnadshavaren gör polisanmälan.

Är ditt barn i behov av förtur, utökad vistelsetid, uppskjuten skolplikt, eller förlängd fritidshemsplacering?

Då  ansöker du som vårdnadshavare om detta via din e-tjänst i Nacka24, där du loggar in med ditt bank id.

För att skicka in en digital ansökan behöver du som vårdnadshavaren bifoga intyg som styrker barnets och familjens behov.

Uppsägning av förskoleplats/fritidsplats
Vill du avsluta placering på förskola eller fritids görs detta via Nacka 24.
Uppsägningstiden är en månad.

Öppettider
Nacka Strands Skola har öppet från 06.30-18.00

 

 

Senast uppdaterad: 2020-01-09