Vår vision

Alla medarbetare på Nacka Strands Skola, förskola och fritidshem arbetar utifrån att vara goda förebilder för våra barn och elever. Delaktighet och demokratiska värden förmedlas och genomsyrar all vår verksamhet.

Vi har nolltolerans mot all form av kränkningar och diskrimenering.

Vi vill att våra elever ska uppleva och känna

  • sig inkluderade
  • trygghet
  • tillit
  • glädje
  • sig respekterade

Vi främjar alla elevers lika värde!

Varje elev på vår skola ska känna att den är respekterad utifrån den person den är oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kulturellt ursprung, religion, ålder eller funktionsnedsättningar.

Vi arbetar aktivt med Barnkonventionen för att belysa och skapa förståelse för ovanstående frågor.

Senast uppdaterad: 2017-04-20