Fritids

Medarbetare på vårt fritidshem har tre kompetensutvecklingsdagar per år.

Läsåret 2019/ 20 är det kompetensutvecklingsdagar (K-dagar) följande datum:
19 augusti 2019
7 januari och 29 maj 2020

Fritidshemmet kommer dessa dagar hållas stängd.

Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära längre planeringsarbete, kvalitetssäkring, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar.

Lena Lasu
Rektor
Norrskenet Boden

Fritidsstrategi

Fritidsstrategi för ökad måluppfyllelse

På Pysslingen Skolor arbetar vi med heldagslärande, vilket innebär att förskola, förskoleklass och fritidshem samverkar under hela dagen kring lärande för ökad måluppfyllelse.

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Likaså främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.

Läroplanen uttrycker att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgår från elevernas behov, intressen och initiativ.

Fritids Norrskenet Boden

Norrskenet Bodens fritidshem erbjuder heldagsomsorg med fritidsaktivitet både innan och efter skoldagen.

Barnen har möjlighet att välja olika styrda aktiviteter inomhus men mycket tid lägger vi utomhus för att barnen ska

få möjlighet att röra sig och vistas ute med säsongsstyrda lekar. När vi är inne så har vi olika aktiviteter som barnen får välja mellan beroende på dag. Det kan vara t.ex. musik, organiserat pyssel, bild och naturligtvis fri lek. Tillsammans med skolan jobbar vi mot att nå målen i läroplanen. Det är en månads uppsägningstid på fritids.

 

Fritids telefon: 070- 333 76 44

Blanketten för uppsägning av fritidsplats

Senast uppdaterad: 2019-12-10