Elevhälsa

 

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Pysslingen Skolor finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Medarbetare i skolans elevhälsa

Angela Graper             Bitr rektor/bitr förskolechef
Ingela Netz                  Rektor tillika förskolehef
Helena Snis                 Skolsköterska
Vakans                         Skolkurator
Vakans                         Skolpsykolog
Gunilla Stavre              Specialpedagog

 

Senast uppdaterad: 2019-01-14