Föräldrasamverkan

Föräldrarådet skall vara ett samarbetsorgan och en länk mellan föräldrar och skolan. Rådet är ett forum för informationsutbyte, delande av idéer och diskussion av gemensamma frågor för hela skolan. Föräldrarådet ska vara delaktigt i samt initiera olika aktiviteter, till exempel förbättringsarbete inom olika områden såsom skolgården, matsalen mm.

Föräldrarådets ambition och strävan skall vara att
Bidra och vara bollplank samt kontinuerligt hållas informerad om förskolans, skolans, arbetslaget/arbetsenhetens, fritidsverksamhetens kontinuerliga utveckling vad gäller mål och verksamhetsidé.
Genom föräldrarådet hoppas vi att kunna öka föräldrars inflytande och stärka det gemensamma ansvaret som skola och föräldrar har.

Föräldrarådets befogenheter
Föräldrarådet representerar föräldrarna vid respektive arbetslag/enhet och är en rådgivande instans till arbetslaget eller skolledningen.

Föräldrarådet ska inte
Föräldrarådet ska inte ta ställning i frågor som berör enskilda elever, lärare eller annan skolpersonal.

Vem ingår i föräldrarådet?
Valet sker på vardera avdelningens/klassens första föräldramöte i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget. Varje avdelning/klass har sin egen föräldrarepresentant.
Rektor (eller någon av rektor utsedd representant vid Parkskolan) leder föräldrarådet som normalt hålls 3-4 gånger/termin på kvällstid. Rådet för skriftliga minnesanteckningar som finns att läsa på hemsidan.

Vilken uppgift har en förälder i ett föräldraråd?
Det finns inget krav på för- och efterarbete eller särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här kan ett allmänt intresse för förskolan och/eller skolan räcka.

På ett föräldraråd informerar rektor om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar. Föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd till gagn för verksamheten.

 

 

Senast uppdaterad: 2016-05-26