Historik

Efter en intensiv ombyggnadsperiod av området Söderby med början under 2004 och framåt, har Pysslingen etablerat sig i Salems kommun från och med hösten 2007. Parkskolan invigdes i början av oktober 2007.

Söderby är ett område med ett antal äldre stora sjukhusbyggnader uppförda under början av förra seklet. Från att ha varit ett delvis isolerat sanatorie under det tidiga 1900-talet, då bland annat tuberkulos var en allvarlig sjukdom, har man efter varsam ombyggnad, förvandlat hela området till en modern bostadsmiljö.

De gamla byggnaderna har totalrenoverats. Därtill kommer en omfattande nybyggnation med fristående villor och lägenheter i den nya kommundelen Söderby.

Söderby var ett av sjukhusen i Sverige för vård av lungsjuka. Ursprungligen hette sjukhuset Stockholms Stads sanatorium och hela anläggningen drevs i regi av Stockholms stad.
Sjukhuskomplexet ritades av arkitekten Gustaf Wickman och uppfördes mellan 1907 och 1910. Byggmästare var J.G Fryklund.

Förutom huvudbyggnaden tillkom efterhand yttligare ett tiotal byggnader för olika ändamål. Söderby, var egentligen ett helt eget samhälle, med alla de funktioner som fodrades. I det stora sjukhuset fanns vårdkapacitet för 440 patienter. Ursprungligen var det tänkt att ytterligare två lika stora block skulle byggas med plats för upp till 1300 vårdplatser. Detta genomfördes dock aldrig, eftersom man med nya och förändrade behandlingsmetoder lyckades begränsa sjukdomen. Valet av Söderby som plats för sjukhuset berodde inte enbart på, att man ville isolera sjuka från friska. Här bjöds de bästa förutsättningarna för en god behandling. Sol, ljus och promenader i det fria. Vila i särskilda ligghallar utomhus jämte lämplig föda, var de viktigaste delarna i behandlingen. Närheten till den nu nedlaggda Uttrans station var också en viktig del, för kommunikationerna till och från Stockholm. Vården på Söderby förändrades under åren, allt eftersom kunskapen om sjukdomarna blev bättre. Under 1960-80 talen bedrevs olika former av medicinsk vård här, men avvecklades helt 1988.

En av de gamla byggnaderna, uppförd 1908 och då kallad ”Byggnad 05”, inrymmer numera vår nya förskola/skola. Huset var ursprungligen ”Specialklinik” eller ”Paviljong för ömtåliga patienter”. Huset har en stomme av tegel och fasad av gul slätputs under sadeltak med avvalmade gavelspetsar och vindskupor. Tacket är täckt med svartmålad skivtäk, ståndfalsad plåt med horisontella skarvar samt står på en grund av kvaderhuggen granit med fogstrukna skarvar. Huset har en värdig äldre karaktär. Här finns en inre miljö med sin rustika känsla och byggnadsstil. Huset omges av gammal gran- och tallskog.
Parkskolan är fullt utbyggd planerad för 105 barn i förskola och 250 barn i skolverksamheten, från förskoleklass till årskurs fem, totalt 355 barn. I detta ligger ytterligare en tillkommande byggnad.

Under våren 2008 har en sepatat byggnad uppförts som innehåller vår matsal med tillagningskök och idrottshall.

Från byggstarten 1907 till 2007, hundra år av förändring.

Senast uppdaterad: 2014-09-15