Utepedagogik

Att Parkskolan har en utepedagogisk profil är naturligt då miljön runt omkring oss ger utmärkta förutsättningar för att lära i och med naturen. Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön med vars hjälp vi kan stimulera till lärande med alla sinnen.

I vårt arbete med läroplanens mål blir naturen ett redskap. Kärnan i utepedagogiken är återkopplingen mellan det vi gör ute och det vi gör inne – och kopplingen mellan praktisk och teoretisk kunskap. Det handlar om att väva samman det vi lär oss i de olika miljöerna till en helhet.

I Parkskolans närmaste uterum, vår förskolegård och vår skolgård, är lärmiljöerna under ständig utveckling då vi tillsammans med barnen utformar miljöerna utifrån deras frågor och intressen. Det är ett sätt att stimulera och utveckla barnens nyfikenhet och lust att leka och lära.

Senast i januari 2018 genomgick all personal på skolan en heldagsutbildning i Utepedagogik i regi av Naturskoleföreningen och Naturskyddsföreningen.

Senast uppdaterad: 2018-01-24