Vanliga praktiska frågor

Vi arbetar för att skapa trygga och stimulerande lärmiljöer för alla barn på
Parkskolan! 
Hos oss ska alla trivas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
och potential.

Allergier
Har ditt barn någon form av allergi och har behov av specialkost, fyller du i en blankett
(finns hos personalen) och bifogar läkarintyg. Lämnas till vår kökschef.
Obs! Specialkost serveras endast till de barn som har läkarintyg på sin allergi.

Barnolycksfall
Om olyckan är framme och ditt barn skadar sig i verksamheten, tar vi omgående kontakt
med dig som vårdnadshavare. Vi skriver en incidentrapport som även skickas till
huvudmannen (Pysslingen). Under fliken ”dokument och blanketter” hittar du länken till Pysslingen skolors försäkringsbesked.

Barnsäkerhet
Två gånger/år genomförs arbetsmiljörond i verksamheten, då barnsäkerheten också
kontrolleras. Vi tittar exempelvis på klämskydd, elkontakter, tippskydd, leksaker, vagnar etc.
Ansvarig: skolledning, skyddsombud, vaktmästare.
Inspektion av gården och dess lekredskap genomförs varje år av extern inspektör.

Brandskydd
Vi genomför enligt rådande regler egenkontroll för brand varje månad.
Brandutrymning övas 1 gång/år. Personalen genomgår brandutbildning vartannat år.
Extern leverantör ser över brandskyddet med släckare, utrymningsskyltar et c varje år.

Enkäter
Vi genomför årligen undersökning hur nöjd du är som vårdnadshavare med vår
verksamhet (NKI=nöjd kundindex). Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på
enkäten, då resultatet används i vårt förbättringsarbete inför kommande läsår.
Enkäten genomförs i jan/febr. Resultatet i enkäten presenteras via Schoolsoft under april/maj.

Fotografering
Efter terminsstart på hösten genomförs gruppfotografering både på förskolan och i skolan.
I samband med läsårsstarten får samtliga vårdnadshavare möjlighet att välja om man vill godkänna att skolan använder bilder på elever i informationssyfte på t ex sociala medier, eller ej.

Fritidshem
Vi erbjuder fritids på eftermiddagarna efter skoltid som en valfri verksamhet. Maxtaxan
gäller. I Salems kommun erbjuds fritids från F-åk 5 som är Parkskolans årskurser. Elever
från Botkyrka erbjuds från F-­åk 3.

Försäkring
Barn och elever omfattas av kommunens försäkring, skadeanmälan och
försäkringsbesked finns att få på expeditionen alternativt på hemsidan för utskrift.

Föräldraråd
Föräldrarådet  skall  vara  ett  samarbetsorgan och  en  länk  mellan  föräldrar  och  skolan.
Vidare  ska  det  fungera  som  ett  forum  för informationsutbyte,  spridandet  av  idéer  och  diskussion  av gemensamma  frågor  för  hela  verksamheten.
Föräldrarådet  ska  vara  delaktig  i samt  initiera  olika  aktiviteter,  till  exempel  förbättringsarbete  inom  olika områden  såsom  skolgård,  matsal etc.

Hemsida
http://www.pysslingen.se/parkskolan
Här  finns  övergripande  information  som  rör  verksamheten.  Här  finns  också  blanketter  såsom  autogiro, skadeanmälan,  försäkringsbesked,  schematider,  ledighetsansökan  mm  för  utskrift.  Du  hittar  dem  under rubriken  Om oss ”Dokument och blanketter”

Hämtning/lämning på förskola och fritids
Den dagliga kontakten mellan vårdnadshavare och personal är viktig för barnet. Det naturliga
är därför att vårdnadshavaren hämtar barnet/eleven. Om ett minderårigt syskon ska hämta
barnet på förskolan eller eleven på fritidshemmet, behövs ett skriftligt medgivande från
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Blankett för detta finns här: https://drive.google.com/file/d/0BzVNeN16xiLVdU12ZFJGaWItMEU/view

Incidenter
Om  du  som  vårdnadshavare  får  kännedom  om att  ditt  barn  inte  känner  sig  trygg  eller
utsätts  för  kränkande  behandling  av  någon kamrat  eller  vuxen,  vill  vi  att  du  genast
kontaktar  oss.  Vi  arbetar  utifrån  vår likabehandlingsplan  och  har  skyldighet  att
omgående  utreda om  något  barn  känner  sig kränkt  på  något  sätt.
Alla  incidenter  av  detta  slag  anmäls  också  till huvudman.

Information
Varje  vecka  får  du  som  vårdnadshavare information  i  ett  veckobrev  via  Schoolsoft,  om  vad
som  händer och  sker  i  ditt  barns  klass. Rektor  informerar  regelbundet om övergripande frågor via Schoolsoft. Skolan har också en aktiv och levande Facebook-sida där du kan följa den dagliga verksamheten. Förskolans avdelningar och några av skolans klasser har också egna Instagramkonton för vårdnadshavare.

Klagomålshantering
Rutiner  för  att  framföra  eventuella  klagomål  på verksamheten  finns anslagna  på  våra
anslagstavlor  och  på  hemsidan.
I första  hand  vill vi att du vänder  dig  till  den  pedagog  som  har  ansvaret
för  ditt  barn  i  verksamheten.  Får  du  inte  gehör för  dina  synpunkter,  är  du  välkommen
att  kontakta  rektor/biträdande  rektor.

Kontaktuppgifter
Vid  varje  läsårstart  vill  vi  ha  in  kontaktuppgifter  från  er  vårdnadshavare,  aktuella
telefonnummer  och  e‐postadresser.  Sker  någon förändring  av  dessa  under  året, vill  vi  att
ni gör korrigeringar direkt i Schoolsoft. Det  är  viktigt  att  vi har rätt  kontaktuppgifter,  om  något  skulle  hända
ett  enskilt  barn  och vi  behöver  ha kontakt  med  er  som  vårdnadshavare.

Kost
Vi  undviker  alla  slag  av  halvfabrikat  och  lagar  vår  mat  från  grunden.  Inom  Academedia
finns  en  kostpolicy  som  föreskriver  färska, svenska  och  ekologiska  råvaror  i  så  stor
utsträckning  som  det  är  möjligt.
Vi  serverar  frukost,  lunch,  mellanmål  och  färsk frukt  varje  dag.  Veckomenyn  finns  på
Schoolsoft.
Parkskolan är en helt nötfri skola! 

Kulturskolan
Kulturskolan  i  Salem  använder  våra  lokaler  till  olika  aktiviteter  som  ex.
musikundervisning.  Det  är  du  som vårdnadshavare  som  anmäler  ditt  barn till
kulturskolan.  Möjlighet  finns  för  fler  aktiviteter som  ex.  dans  om  flera  föräldrar  är
intresserade  av  detta.  Dialog för  du  med  Kulturskolan.

Ledighet för elever i skolan åk 1-­5:
Alla barn i skolan har skolplikt. Från läsåret 18/19 gäller skolplikten även Förskoleklassen. Att vara i skolan är viktigt; lärandet sker i stor utsträckning i samspel med både lärare och andra elever. Därför är vi restriktiva med ledigheter, och ber er som vårdnadshavare att respektera detta när ni planerar semestrar och utlandsresor.

I grundskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter.
Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. ”Skollagen 2010:800, 7 kap.18 §”

På hemsidan finns ett policydokument runt ledigheter, läs detta innan du ansöker om
ledighet för ditt barn.

Under de perioder som eleverna genomför nationella prov, v. 11‐18, beviljas inga
ledigheter 
Vid ledighet ska blanketten ”Anmälan om ledighet” (finns på hemsidan) fyllas i och
lämnas till mentorsansvarig lärare. Anmälan ska göras minst 14 dagar före sökt ledighet.
Vårdnadshavare tar kontakt med mentor före beviljad ledighet, för att informera sig om
arbeten, som eleven ska genomföra under ledigheten.

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling
Varje verksamhet som omfattas av lagen ska årligen upprätta en plan mot
diskriminering och kränkande behandling. Planen ska förebygga och förhindra
trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling samt redovisa alla
planerade åtgärder. Lagen ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete, i syfte att
främja barn och elevers rättigheter. Planen ska årligen följas upp och revideras.
Eleverna på Parkskolan ska känna sig trygga och respekterade. De ska bemötas och
behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning och orientering, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande
identitet eller uttryck. Vi praktiserar nolltolerans och därför accepterar vi inte någon
form av kränkande behandling, varken mellan barn eller mellan vuxna och
barn.
Vi har en utredningsskyldighet som innebär att skyndsamt utreda då förskolan/skolan
får kännedom om en ev. diskriminering, trakasserier eller annan
upplevd kränkning. ”Skyndsamt” innebär att samma dag påbörja åtgärd och informera vårdnadshavare.

Mobiltelefoner
Elevernas telefoner lämnas till mentorn på morgonen och återlämnas när barnet går hem.
I undervisningen tillhandahåller skolan digitala verktyg som t ex iPads och datorer.
Skulle det av någon anledning vara nödvändigt för ett barn att vara kontaktbar via sin egen telefon behöver du som vårdnadshavare komma överens med barnets mentor om detta.

Modersmål
Du har som vårdnadshavare rätt att söka modersmålsundervisning för ditt barn utifrån
kommunens regler.
Vänd dig till expeditionen för att få blankett. Modersmålsundervisningen organiseras
av kommunen.

Parkering
Parkeringen utanför matsalen tillhör Salems kommun, som ansvarar både för plogning och skötsel.
Parkering är endast tillåten i markerade rutor. Vi poängterar att du som använder parkeringen i samband med lämning/hämtning måste vara mycket försiktig då många barn går över parkeringen på väg till skolan. Vi vill också vädja om att du som lämnar/hämtar visar hänsyn till de boende i huset närmast skolan, genom att enbart parkera på anvisad plats.

Sjuk-­ och friskanmälan skolan
Vid sjukdom ska sjukanmälan göras i första hand via Schoolsoft.
Kontakta ditt barns lärare om du behöver hjälp för att logga in i Schoolsoft.
Det är också möjligt att anmäla sjukfrånvaro till telefonsvarare tel.nr 08-530 673 48. Detta ska då göras senast kl 08:00. Sjukanmälan ska göras varje morgon tills barnet är friskt.
Vid specialkost ska frånvaron även anmälas till köket 08-594 218 93.
Vi stämmer av att alla elever finns på plats på morgonen, när lektionen börjar. Om vi
saknar något barn som inte är sjukanmäld, ringer vi vårdnadshavaren för att kontrollera
frånvaron. Detta för att säkra att inget barn har avvikit på väg till skolan.

Endast under skollov görs sjukanmälan direkt till fritids telefon:
Storfritids 070 776 96 02
Lillfritids 070 776 96 04

Sjuk-­ och friskanmälan förskolan
Sjuk-­ och friskanmälan görs till respektive avdelning senast kl. 08.00,
telefonnummer
Tärnan  08-530 673 43
Viggen  08-530 673 44
Måsen   08-530 673 45
Ejdern   08-530 673 46
Vid specialkost ska frånvaron även anmälas till köket 08-594 218 93.

Skolhälsovård
Skolbarnen kallas till hälsosamtal, olika kontroller och vaccinationer utifrån ett
basprogram som gäller för skolhälsovården. Skolsköterskan finns på skolan på
måndagar, torsdagar och fredagar. Skolhälsovården ligger på plan 4 i huset. Skolläkaren
kommer vid ett par tillfällen/läsår.
Förskolans barn tillhör BVC.

Smitta i förskola och skola – Parkskolans policy
Tillsammans med Parkskolans föräldraråd har vi beslutat att Parkskolan ska följa de råd och riktlinjer kring barns sjukdom och smittspridning som finns på Vårdguiden 1177
För ytterligare råd och tips, titta gärna också på Folkhälsomyndighetens broschyr ”Smitta i förskola”

smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt-2008-126-1

Schoolsoft
Vi använder verktyget Schoolsoft för barnens individuella utvecklingsplaner samt för kommunikation med hemmen.
Du som vårdnadshavare får inloggningsuppgifter, så att du både kan följa ditt barns utveckling
och också själv förbereda/kommentera inför samtalen.
Veckobrev från pedagogerna, rektorsbrev och annan information läggs också upp på Schoolsoft. Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att hålla dig informerad om ditt barns skolgång via Schoolsoft.

Utepedagogisk verksamhet
Vi tillbringar mycket tid utomhus i syfte att variera de miljöer där lärande sker.
Vi ser utemiljön som ett komplement till innemiljön, med vars hjälp vi kan stimulera lärandet med flera sinnen.
Det förutsätter att barnen har kläder för alla väder. Även om det regnar pågår lärandet utomhus.

Ventilation
Ventilationen kontrolleras två gånger/år av extern leverantör, vilka genomför
filterbyten och annan nödvändig översyn.

Åldersintegrerade grupper
Vi arbetar med blandade grupper från förskolan upp i skolan. På så sätt möts barn i
olika åldrar och lär av varandra. Vi har valt denna metod dels för en kontinuitet genom
hela verksamheten, dels för att arbetssättet gynnar barns sociala kontakter med både
yngre/äldre kamrater. Att skapa vänskapsband över åldersgränser tror vi skapar ett
bättre klimat i vårt framtida samhälle. Lärandet får också olika perspektiv, om man både
är mottagare och sändare av kunskaper. Arbetssättet innebär att arbete i
helgrupp varieras med arbete i uppdelade åldersgrupper/blandade åldersgrupper beroende på
syfte och mål med lektionen.
Vi arbetar också med olika aktiviteter i verksamheten mellan förskolan och skolan, genom ett strukturerat samarbetssystem mellan förskolegrupper och klasser i skolan. Vi firar också GRETA-veckan på våren med kamratövningar, lekar och samarbete i syfte att skapa ”vi-­anda” över hela verksamheten.
Vi vill skapa en röd tråd i lärandet från 1-11 år.

Du är alltid välkommen att vända dig till oss om du har frågor eller funderingar som du
inte hittar svar på här!

Senast uppdaterad: 2018-08-30