Grundskolan och förskoleklass

Årskurs F-3

Läsåret 2019/2020

Rosenlundskolan är en integrerad för- och grundskola. Skolverksamheten är indelad i två arbetslag med tre elevgrupper i respektive lag (F-1 och åk 2-3), totalt sex klasser. Fritidsverksamheten är integrerad i klass- och arbetslag.

Rosenlundskolan ligger i vacker natur med närhet till skog, sjö och ängsmarker i hjärtat av Rönninge. Vår vackra omgivande natur stimulerar och öppnar upp till nyfikenhet i olika lärsituationer. Vi värnar om skolans lokaler och våra saker men också att alla skall må bra och känna sig trygga i vår verksamhet. Vår värdegrund GRETA genomsyrar hela verksamheten, från liten till stor, där glädje, respekt, empati, trygghet och ansvar har en avgörande roll för arbetsglädje och utveckling.

Rosenlundskolans personal är välutbildad och strävar alltid efter att skoldagen upplevs som ett spännande utbildningsäventyr med utmaningar som stimulerar till att vilja lära mer. Vi har en gemensam pedagogisk grundsyn som genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt till varandra och vår omvärld. Vi arbetar ålders- och ämnesintegrerat i tematisk form där varje arbetslag, F-åk1 och åk 2-3, samplanerar hela läsåret och där ett nära samarbete inom arbetslagen, men också mellan de olika åldersgrupperna, fyller en viktig funktion i vår strävan till en systematisk pedagogisk progression inom olika kunskapsområden och åldersgrupper. Varje klass har en fritidskontakt kopplat till klassen. Vi är stolta över det täta samarbetet mellan lärare och fritidspersonal som genomsyrar skoldagen för att skapa trygghet och helhet för eleven.

Vi använder iPads, datorer, drama och skapande som exempel på några av de pedagogiska verktyg vi tillämpar i undervisningen. Variationen av arbetssätt bidrar till ett lustfyllt lärande men också möjligheten att knyta an det nya med det eleverna redan känner till, sk erfarenhetsbaserat lärande.

Vi månar om våra barn och elevers hälsa. Vår skolmat tillagas i skolans egna tillagningskök. Här serveras god och näringsrik kost till alla våra barn, elever och personal. Råvarorna är alltid noga utvalda. Vi vet att maten spelar en stor roll för prestationen i både kropp och själ! I köket arbetar vår välutbildade kock som håller kost och hälsa varmt om hjärtat. Det finns mycket att välja på. Vi serverar minst en dagens rätt och en dagens soppa. Råvarorna är alltid noga utvalda och vi prioriterar även inköp av svenskt fläsk- och nötkött. Här bakar vi också vårt eget bröd.

Rosenlundskolan är en del av Pysslingen för- och grundskolor AB som är en del av AcadeMedia, norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. Våra för- och grundskolor finns representerade från norr till söder.

För oss på Rosenlundskolan har vi fokus på kvalitet och inom Pysslingen Skolor arbetar vi systematiskt med uppföljning och utveckling av vår verksamhet. Vi sammanställer löpande olika slags resultat, analyserar och kan då i tid sätta in rätt åtgärder. Vi genomför även kontinuerliga interna granskningar för att säkerställa att vi lever upp till alla grundläggande lagkrav men också mycket mer. För mer information kan du läsa vidare under rubriken Kvalitet och Läsa-skriva-räkna garanti.

Verksamheten i F-klasserna och åk 1

På Rosenlundskolan arbetar vi åldersintegrerat förskoleklass med åk 1 (F-1). Detta innebär i praktiken att en lärare tillsammans med en förskollärare alt. fritidspedagog arbetar i den integrerade gruppen. Beroende på lektionens innehåll, syfte och mål delas klassen upp i olika grupper.

Tiden i F-1 lägger vi grunden för en stimulerande och lärorik skolgång. Vi har ett tätt samarbete inom arbetslaget (tre stycken F-1 klasser), våra faddergrupper i förskolan samt klasserna 2-3 som är inom samma spår. Samarbetet kan vara allt från att läsa för yngre barn på skolan, redovisa olika projekt för andra klasser eller samarbetsövningar i tvärgrupper.

I F-1 arbetar vi på Rosenlundskolan så att eleverna:

  • utvecklar sin förståelse och nyfikenhet för fortsatt kunskapsinlärning och -utveckling.
  • stimuleras till lusten att lära
  • stärker sin medvetenhet om sig själv och allas värde
  • upplever att hen lyckas och därmed stärker sin självständighet och självkänsla
  • möts av positiva förväntningar
  • känner glädje och trygghet

Läs- och skrivinlärning står i fokus då det är grundläggande för alla skolämnen och lärande. I förskoleklass arbetar vi efter Bornholmsmodellen och lägger grunden inför kommande skolårs läs- och skrivinlärning. Ofta knäcker eleverna läskoden redan under tiden i förskoleklass tack vare dessa roliga språklekar. I årskurs 1 arbetar vi vidare med elevernas förkunskaper och utgår från dem i arbetet. Vi arbetar delvis med den traditionella skrivinlärningen för att visa på och träna hur bokstäverna formas och låter samt med datorer och iPads för en stimulerande variation av kunskapsinhämtningen. Vi använder olika litteratur för att bemöta olika behov i gruppen. I matematik blandar vi teori med praktik. Vi har små whiteboardtavlor för att arbeta med EPA (enskilt, par, alla) för att utmana alla och få bra diskussioner.

Att arbeta med sin kropp ger en inre trygghet. I F-1 har vi idrott i idrottshallen klassvis där vi erbjuder en allsidig motorisk stimulans, där varje elev ges möjlighet att utveckla sin motoriska kompetens. Vi har en förmiddag i veckan utedag där eleverna på ett naturligt sätt får utforska närmiljön, ha praktisk matematik eller samarbetsövningar och lekar. Att leka både inne och ute är ett naturligt sätt för eleverna att bearbeta upplevelser, undersöka, problemlösa samt utveckla förmågor så som turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet.

Verksamheten i årskurs 2-3

Svenska arbetar vi åldersblandat utefter hur eleverna ligger i sin kunskapsutveckling. Vi läser och skriver olika genrer. Vi utgår från de fyra byggstenarna; läsa, skriva, lyssna och tala.

Läsgrupper uppdelade efter var eleven befinner sig i sin läsutveckling.

Matematik har vi gemensamma lektioner i årskurs 2 och 3. Beroende på område väljer vi gemensamma genomgångar medan andra gånger åldershomogena grupper.  Det tematiska innehåll i matematiken är gemensamt för båda årskurserna, ex. längd, volym, etc.

Våra utedagar arbetar vi i tvärgrupper mellan de tre klasserna. Varje tisdag förmiddag har vi utelektion där fokus och innehåll varierar, exempelvis; utomhusmatematik (praktisk och laborativ matematik), ord- eller bokstavsjakt i svenskämnet, olika teman i so/no, samarbetsövningar, djur och natur samt årstidsskiftningar.

 

Temaarbetet är indelat i fyra teman per läsår för hela skolan : ”Vi i omvärlden” och ”Nobel” under hösten och ”Nu och då” samt ”Liv” under vårterminen.. Här arbetar vi i åldersblandade grupper och utifrån det centrala innehållet i SO och NO.

Välkommen till oss!

 

Senast uppdaterad: 2019-08-22