Klagomål och synpunkter

Var med och utveckla verksamheten

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet i alla våra verksamheter. Därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra och utveckla verksamheten.

1. Prata med förskolan eller skolan först!
I första hand ska du som har synpunkter eller klagomål på verksamheten vända dig till klassläraren/mentorn, därefter följa vår ansvarsordning  som är klassläraren/mentor, rektor, huvudman så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet. Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Vill du lämna ett klagomål till förskolans eller skolans rektor använder du ”klagomålsblankett” som ni hittar här Blanketten kan mejlas eller lämnas personligen till expeditionen på skolan. Kontaktuppgifter finner du under fliken kontakt.

2. Att lämna ett klagomål till huvudmannen
Om du inte är nöjd med de åtgärder som förskolechef eller rektor vidtagit fyller du i formuläret som ligger här

Pysslingens barn- och elevombudsman
I AcadeMedias grundskolors centrala elevhälsa ingår en barn- och elevombudsman. Hennes uppgift är att se till att alla skolor arbetar främjande och förebyggande med elevhälsa, särskilt stöd, trygghet och likabehandling. Hon utgår alltid från barnens och elevernas rättigheter med tydligt fokus på deras bästa. Inom Pysslingen skolor lägger vi stor vikt vid att alla barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Våra förskolor och skolor arbetar systematiskt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Förskolors och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer.

För oss i Pysslingen skolor är det viktigt att tidigt fånga upp synpunkter för att tillförsäkra barn och elever dessa rättigheter. Kontakta därför barn- och elevombudsmannen om du som elev eller förälder har synpunkter. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Kontakta vårt barn- och elevombud
Kontakta Pysslingskolornas barn- och elevombudsman Rebecca Jernström på telefon 072-515 36 49 eller via E-post: rebecca.jernstrom@academedia.se

 

 

 


Återkoppling och utredning
Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du ha fått svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.

Senast uppdaterad: 2019-06-28