Vårt arbetssätt

Spaningsperiod
I början av höstterminen genomför vi, vad vi kallar för en “spaningsperiod”. En spaningsperiod innebär att vi pedagoger ägnar tid åt att introducera barnen för material och lekar, inne-och utemiljö. Vi deltar aktivt i detta och observerar samt dokumenterar deras reaktioner, tankar och åsikter. Denna dokumentation tar vi med oss när vi gör kartläggningar, planerar våra projekt, vår utbildning samt undervisningen på våra avdelningar. Aktiviteterna som vi planerar skall vara utformade så att varje barn får känna att det lyckas, och vi ser till att vara närvarande och deltagande.

Spaningsperioden är också till för att kunna utforma våra rutiner och utbildning på ett sätt som skapar trygghet för barnen och gör att de känner tillit till oss, varandra, samt trygghet till att uttrycka sig, våga prova saker och får möjlighet att känna delaktighet i utbildningen. Under spaningsperioden introducerar och genomför vi aktiviteter som bygger och stärker gruppen och som lägger grunden för samarbete och relationer barnen emellan.

Projektarbete
Vi arbetar projektinriktat på Sjöstaden, det vill säga att vi fokuserar på olika projekt under olika perioder. Dessa projekt kopplas till det pedagogiska årshjulet och barngruppens behov och intressen.

I våra projektarbeten arbetar vi med en projektplan där planering och genomförande systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras på gruppnivå. På individnivå dokumenterar vi barnens intresse och progression kring projektarbetet i våra individuella kommentarer på Schoolsoft.

Delaktighet och inflytande
Det är av stor vikt att barnen tidigt lär sig att deras åsikter och tankar spelar roll och har inverkan på deras vardag, för att få insikt om demokratiska värderingar och metoder därför utformar  vi vår utbildning med barnens behov, intressen och tidigare erfarenheter i fokus.

Barnen skall ha inflytande över samt medverka i utveckling av utbildningen genom att vi tar tillvara på deras tankar och åsikter kring vad vi gör dagligen på våra olika avdelningar.

Våra projektarbeten utformas utifrån barnens intressen och fascination, och är även föränderliga under projektperioden beroende på var vi ser att barnens intressen leder projektet. Även våra lärmiljöer är föränderliga utifrån barnens behov och intresse.

Kartläggning
En kartläggning görs av varje avdelning i början på varje termin utifrån Pysslingens kartläggningsmall. Under terminens gång så uppdateras kartläggningen utifrån barngruppens processer och progression.

I kartläggningen ska organisationen på avdelningen beskrivas såsom ex. rutiner, struktur och förhållningssätt. Vid förändringar på avdelningen/huset skrivs en barnkonsekvensanalys med kartläggningen som grund. Kartläggningen är en grund för att kunna anpassa verksamheten till alla barns behov.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-07-30