Vårt värdegrundsarbete

Vi använder oss av olika verktyg för värdegrundsarbete. Här beskrivs några av dem:

Arbete kring diskriminering och kränkande behandling
I vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling använder vi oss av flertalet verktyg, bl.a. husmodellen, anknytningsmodellen och trygghetsvandring (beskrivs nedan). Vi använder oss av åldersadekvata pedagogiska metoder för att samtala med barnen om dessa frågor, som exempel kan vi nämna Stegen och Kompisböckerna. Bland de yngsta barnen använder vi Stopphanden som tecken på att något inte är okej.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling arbetas med systematiskt under året och är en del av vår utbildningsplan.

Trygghetsvandringar
Trygghetsvandring är en strukturerad metod för att möjliggöra för alla barn i förskolan att tillsammans med pedagoger berätta eller visa hur man upplever och kan förbättra olika områden i förskolans miljö för att det ska kännas tryggare, säkrare och mer trivsamt. Det är också en metod att få vetskap om och bevara det som fungerar väl. Trygghetsvandringar är ett verktyg för:

  • Utvecklingssamtal
  • Kartläggning
  • Förändrande lärmiljöer
  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Barns delaktighet och inflytande


Husmodellen
Husmodellen är en granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i förskolan. Materialet består av en husmodell av ett förskolehus och en handledning.

Modellen har olika rum som finns i förskolan. I handledningen finns fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna som kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika ”rummen”.

Anknytningsmodellen
Anknytningsmodellen är ett verktyg som vi använder i arbetslagen för att säkerställa att vi ser alla barn och att alla pedagoger ser till att skapa goda relationer med samtliga barn i gruppen. Modellen fungerar som ett diskussionsunderlag som arbetslaget kan använda för att diskutera relationspedagogik och garantera att alla barn blir sedda, hörda och förstådda.

Senast uppdaterad: 2020-05-05