Systematiskt kvalitetsarbete lyfte Atheneskolans förskola

När Atheneskolans förskola i Visby för två år sen fick genomgående tvåor (på en sexgradig skala) i Pysslingens kvalitetsverktyg LärandeIndex beslutade man att se över hur man arbetade med kvaliteten för att kunna förbättra sina resultat. Tillsammans med Pysslingens kvalitetsteam lade skolan upp en plan för hur man skulle kunna lyfta kvaliteten i förskoleverksamheten.

– Till stor del handlade det om att vi började jobba systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Vi jobbade ju givetvis med kvalitetsfrågorna även tidigare men det fanns inte samma ordning och struktur som finns nu, säger Atheneskolans rektor tillika förskolechef Maria Westerlund.

Till hjälp i detta arbete fanns, förutom materialet från LärandeIndex, Pysslingens styrkortsverktyg som bidrog med en grundläggande struktur för kvalitetsarbetet och underlättade möjligheterna till uppföljning.

– Oavsett vad det är man arbetar med så krävs det att man hittar en fungerande struktur, rimliga avstämningsperioder och tydligt följer upp det man bestämt sig för att göra, säger Maria Westerlund.

Man valde också att rikta arbetet mot några få specifika mål i läroplanen för att kunna arbeta med dem mer på djupet. Detta skapade ett lugn hos pedagogerna och de fick lov att fokusera och kunna se framgångarna i kvalitetsarbetet.

– När framstegen blev tydliga, spreds framgångarna till verksamheten i stort, berättar Maria Westerlund.

– Vi har också börjat att interngranska oss själva och tagit hjälp av den kvalitetsutvecklare som bedömde oss i LärandeIndex med att iordningställa lärmiljöer och stötta pedagogerna i det vardagliga arbetet. Kärnan i det arbetet var att få syn på förskolans grundstrukturer och att synliggöra lärandet som sker i vardagen, i de dagliga rutinerna.

– Pedagogernas har ökat medvetenheten kring barnens lärande och lämnat tanken på att lärande främst sker i samlingar och temaarbeten. Idag är det fullt närvarande pedagoger som mer fångar lärandet i de situationer som skapas. Pedagogerna har även fått delta i utbildningar och fokusgrupper för att utöka sin yrkeskompetens och utmana sig själva i uppdraget.

I analysen av kvalitetsarbetet deltar samtliga medarbetare, både individuellt och i grupp och både skriftligt och genom diskussion.

– Analysen och efterföljande diskussion är avstampet inför ett nytt verksamhetsår och riktar in medarbetarna på de utvecklingsområden som verksamheten har. En gemensam utgångspunkt med ett gemensamt fokus framåt!

På två år gav arbetet tydliga resultat – vid den senaste LärandeIndexbedömningen fick förskolan fyror och sexor i alla delar.

– Det känns väldigt roligt och vi märker verkligen skillnad i verksamheten. Det handlar egentligen inte heller om att det tillkommit arbetsuppgifter som vi behöver avsätta extra tid för utan mer att vi lärt oss fokusera och lägga tid på rätt saker i kvalitetsarbetet.

– Utan våra medarbetares positiva inställning hade detta aldrig gått att genomföra på så kort tid. De har varit engagerade i hela processen och ville verkligen lyfta verksamheten och bli bättre pedagoger, säger Maria Westerlund.

Denna text finns också publicerad i Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2013/14.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*