Tydligt fokus på varje elev framgångsfaktor för Alfaskolan

Med ett stabilt och högt meritvärde och hög måluppfyllelse är Alfaskolan i Solna en av Sveriges bästa skolor. Skickliga lärare, tidig upptäckt av de elever som finns i riskzonen för att inte nå målen och fokus på att lyfta alla elever till sin högsta nivå är några av framgångsfaktorerna.

– Det som kanske skiljer oss från andra skolor är att hos oss går pedagogerna in med insatser på både hög och låg nivå. Varje barn ska tas till den nivå som barnet klarar av och har man kapacitet för mer så fortsätter pedagogen att utmana, säger Mi Åberg Anell, rektor på Alfaskolan.

– Vi har något som vi kallar för fördjup- ningsmatteundervisning vilket leder våra elever till en mycket hög nivå med lärarledd undervisning, flera elever går ut 9:an med högsta betyg på första gymnasiekursen. Även i ämnena musik, bild, engelska och naturvetenskap erbjuder vi extra fördjupning på en mycket hög nivå där eleverna ständigt möter nya utmaningar. Dessa kurser kallar vi Advanced.

På Alfaskolan är den avsatta tiden för gemensamma möten mindre än brukligt vilket innebär att varje pedagog har mer tid per vecka till sitt förfogande för egen planering.

– Den extra tiden gör det möjligt för pedagogerna att individualisera undervisningen och tänka ut bra och smarta lösningar för varje elev. Alla heltidsarbetande pedagoger har dessutom 40 minuter per vecka som de själva kan lägga ut som stöd till de elever som behöver.

– Man måste ha en syn på pedagogerna att man litar på dem. Det går inte att förvänta sig både detta och samtidigt kalla dem till möten hela tiden och detaljreglera deras arbetstid.

En annan sak som Mi Åberg Anell tycker utmärker Alfaskolan är de skickliga lärarna och den höga akademiska nivå som lärarkollegiet håller.

– Våra fantastiska lärare är så klart den viktigaste anledningen till att det går så bra för våra elever. Jag har förmånen att ha sex förstelärare bland mina 18 pedagoger. Det bidrar så klart till en tyd- ligare forskningskoppling och hjälper oss att driva skolutvecklingen framåt på riktigt, säger Mi Åberg Anell.

För att tidigt upptäcka och identifiera de elever som finns i riskzonen att inte nå målen har Alfasko- lan i flera år använt sig av screening. I svenska har eleverna screenats sedan läsåret 2002/2003och i matematik sedan läsåret 2012/2013. Konkret inne- bär detta att man genom en strukturerad process av väl beprövade screeningmetoder fångar upp alla elevers individuella behov redan från förskoleklass för att kunna individanpassa undervisningen och sätta in intensiva åtgärder där det behövs. Skolans material har visat sig fungera så bra att det nu har fått ligga till grund för screeningen för den läsa-skriva-räkna-garanti som från höstterminen 2014 gäller samtliga grundskolor inom Pysslingen Skolor.

– All forskning visar att ju tidigare man sätter in insatser, desto bättre effekt får de och jag är övertygad om att det här arbetssättet är en viktig del i att våra elever når så hög måluppfyllelse.

– Dessutom blir det så att om barnen omgärdas av vuxna med ett specialpedagogiskt tänk så lär sig barnen också detta och börjar reflektera kring sin egen inlärning. Vi strävar efter att kunna samtala även med de yngre eleverna kring hur de lär sig bäst för att på så vis göra dem delaktiga i sitt eget lärande, säger Mi Åberg Anell.

Denna text finns också publicerad i Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2013/14.


Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*