Förskolan

Inom kvalitetsaspekten ”Funktionell kvalitet” följer AcadeMedia upp i vilken mån de nationella målen för respektive skolform/utbildning uppnås. Eftersom det saknas nationell uppföljning av förskolans måluppfyllelse har AcadeMedias förskoleverksamheter utarbetat ett eget verktyg för detta.

Uppföljningsverktyget utarbetades under 2013 och har sedan 2014 använts av alla förskolor inom AcadeMedia. Uppföljningen är utformad som en självvärdering, där huvudprincipen är att förskolorna själva bedömer resultatet av sin undervisning. Bedömningsskalan är fyrgradig med värdena 2, 4, 6 och 8. Siffran 4 anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten och 8 är ett maximalt värde ur ett kvalitetsperspektiv.

 

Värdegrundsarbete

AcadeMedia genomför årligen en enkätundersökning bland föräldrarna till barnen i förskolan för att ta reda på deras upplevelse av huruvida barnet känner sig trygg i sin förskola, blir behandlad med respekt, om personalen aktivt verkar för att alla ska bli behandlade med respekt, om barnet kan få lugn och ro samt om personalen på förskolan tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Dessa frågor lyder under kategorin Lärmiljö.

Under kategorin Undervisning ryms frågor som handlar om pedagogerna gör så att barnet får lust att lära sig mer, om pedagogerna informerar föräldrarna om hur det går för deras barn i förskolan, om pedagogerna hjälper barnet så att hen ska utvecklas så bra som möjligt och slutligen om förskolan använder digitala hjälpmedel på ett bra sätt.

Positivt utfall registreras endast för de föräldrar som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

 

Upplevd kvalitet

I enkätundersökningen ingår också frågor om hur nöjda föräldrarna är med kvaliteten i verksamheten. Nöjdheten mäts genom ett så kallat NöjdKundIndex (NKI), där 100 är maxvärdet, samt genom måtten Rekommendationsgrad och Trivselgrad.

Senast uppdaterad: 2018-03-16