Grundskolan

Funktionell kvalitet – kunskapsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet följer Pysslingen Skolor upp i vilken mån verksamheterna når de nationella målen för respektive utbildning. Inom grundskolan handlar detta om såväl kunskapsmål som värdegrundsmål. Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan, klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential. AcadeMedias grundskolor ska även ligga över riksgenomsnittet avseende meritvärde och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Här presenteras de senaste resultaten på följande resultatindikatorer för årskurs 9 och årskurs 6.

  • Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen
  • Andel behöriga till gymnasieskolan
  • Genomsnittligt meritvärde
  • Måluppfyllelse per ämne
  • SALSA-värde

SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Detta för att få en lite mer nyanserad bild efter att viss hänsyn tagits till elevsammansättningen. I SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör bakgrundsfaktorerna.

Funktionell kvalitet – värdegrundsresultat

Inom kvalitetsaspekten funktionell kvalitet värdegrundsresultat följer vi en gång per år upp hur elever och föräldrar upplever studiemilljön och undervisningen. Resultaten beräknas utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala. Resultaten är från februari 2018.

Upplevd kvalitet

Inom kvalitetsaspekten upplevd kvalitet mäter vi hur våra elever och föräldrar är nöjda med skolan, trivs i våra skolor, samt om de kan rekommendera skolan till andra. Resultaten beräknas även här utifrån hur stor andel av eleverna respektive föräldrarna som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala. Resultaten är från februari 2018.

Fritidshem

Förskoleklass

Senast uppdaterad: 2018-03-19