Solrosen från A till Ö

 

A

Ansökan om plats: Kontakta Solna stad http://www.solna.se

Adressändring: Om ni byter adress är det viktigt att ni förutom till er avdelnings pedagoger även anmäler detta till kontoret. Detta för att er faktura ska skickas till rätt adress. Adressändring gör ni lättast via mejl till solrosen@pysslingen.se

Avdelningsansvariga: Varje avdelning har en pedagog som också har ett uppdrag som avdelningsansvarig. Det innebär bl a ett ansvar för att vårt pedagogiska uppdrag genomförs. Deltar i veckomöten med övriga avdelningsansvariga och utvecklingschef.

Academedia: Utbildningsföretag som bl.a. äger Pysslingen Förskolor. Läs mer om Academedia på http://www.academedia.se

B

Barnpeng: Se taxor och regler inom barnomsorgen i Solna stad http://www.solna.se

Barnskötare: pedagog med pedagogisk gymnasial utbildning eller genom en särskild ettårig yrkesutbildning vid komvux.

Barn- och elevhälsa
Pysslingombudet (PyssO) som är en del av den centrala Barn & Elevhälsan.
Tele: 08-451 54 30
Mobil: 0735 23 95 08
Mail: pysso@pysslingen.se

C

D

Delaktighet: Samarbetet mellan hemmet och förskolan är viktig för barnets utveckling och lärande. Därför kommunicerar vi barnens vardag och förskolans pedagogiska verksamhet i det dagliga mötet och genom vårt webbvertyg Schoolsoft.

F

Frukost: Serveras mellan 7:15 och 7:45 på Solrosens öppningsavdelning.

Förskolechefen har ett övergripande ansvar för all verksamhet på förskolan. Förskolechefen leder och fördelar arbetet på förskolan.

Förskollärare: Högskole/universitetsutbildad pedagog med särskilt ansvar i förskolan.

Försteförskollärare: Som ett led i att ytterligare förstärka kvalitetsutveckling inom förskola, tog Pysslingen Förskolor under våren-14 beslutet att satsa på Försteförskollärare. Syftet med satsningen är att stärka Pysslingen Förskolors attraktionskraft som arbetsgivare, att skapa karriärvägar samt att ytterligare höja kvaliteten i våra förskolor genom ökad pedagogisk medvetenhet.

Föräldraledig: Vid föräldraledighet får barnet vistas max 30 tim/vecka på förskolan. Vid samtliga skollov har man rätt att vara på förskolan 15hr/vecka. tisdag-torsdag kl. 9-14

Föräldramöte: Varje avdelning har ett föräldramöte/termin. Då informerar pedagogerna om verksamheten och gruppens mål.

Försäkring

Solna stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn i Solna stad som gäller under vistelsen på förskolan och på fritiden. Vid olyckshändelse på förskolan gör du en skadeanmälan. Skadeanmälan finns på förskolan eller på Stockholmsregionens Försäkring AB:s webbsida

G

H

I

Individuella utvecklingssplaner (IUP). Tillsammans med en pedagog skapar föräldern en individuell utvecklingsplan (IUP) för sitt barn.

Inskolning: Vi arbetar med föräldraraktiv inskolning. Detta innebär att förälder och barn är tillsammans på förskolan i ca 3 heldagar. En modell som ger trygga, glada barn och trygga, glada föräldrar! För mer information se inskolningsrutiner

J

K

Kvarglömda kläder finns i märkta lådor i varje entrè. OBS! Märk barnens kläder tydligt så kommer de lättare till rätta.

L

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling: Se länk på hemsidan eller på anslagstavlorna i förskolans hallar.

Läroplan: Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) är ett av de nationella styrdokumenten som reglerar förskolans verksamhet.

M

Mötet: Varje möte räknas och gör skillnad. Varje individ som kommer till Solrosen ska mötas på ett positivt, varmt och ödmjukt sätt.

Mat: Vår kock Monica ser till att maten till största del lagas från grunden och hon använder främst ekologiska råvaror.

Modersmål: Alla barn/elever har rätt till modersmålsundervisning. Ansök genom Solna stad. På Solrosen arbetar vi på olika sätt med modersmålsstöd beroende på barnets intresse, överenskommelse med vårdnadshavare med mera. Vi arbetar främst med att stärka det svenska språket samtidigt som vi på olika sätt leker och arbetar med modersmålet.

N

O

P

Planeringsdag eller studiedag tre tillfällen per år: under arbetsåret behöver personalen tid för gemensam planering och utvärdering.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling: En plan som revideras årligen utifrån kartläggningar av verksamheten samt utifrån samtal med barn och vårdnadshavare. Planen beskriver det främjande-, det förebyggande- och det åtgärdande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Pedagogisk utvecklare: Driver och följer upp verksamhetens pedagogiska utveckling och kvalitet.

Q

R

S

Sekretess: alla pedagoger på förskolan omfattas av sekretesslagen.

Sjukanmälan: sjukanmälan görs till förskolan före kl. 9.00 till telefonnummer 070- 594 21 48. Friskanmälan görs dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan.

Styrdokument som reglerar förskolans verksamhet:

-Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10
-Skollagen
-FN:s barnkonvention
-Diskrimineringslagen
-Pysslingens styrdokument
-Pysslingens affärsidé
-Solna stads riktlinjer
Samordnare: Ansvarar för Solrosens barnkö och visningar av förskolan.

T

U

Utvecklingssamtal: Sker en gång per år eller vid behov. Under samtalet fokuserar vi på barnets intressen, styrkor, förmågor samt upplevd trygghet, trivsel, delaktighet och inflytande. Utifrån detta kommer vi tillsammans överens om ett fokusområde för barnet.

V

Värdegrund: Rätt till lika värde, rätt till delaktighet och inflytande, varje individs okränkbarhet. Läs mer på pysslingen.se och i Förskolans läroplan Lpfö 98/10.

Verksamhetsplan: Våra utvecklingsområden. Mål för dessa och aktiviteter kopplade till målen. Läs mer om årets verksamhetsplan under fliken kvalitet/utveckling.

Vår vision

Solrosen ska vara en trivsam, stimulerande och lärande mötesplats för alla barn där de får trygghet och glädje i vardagen.

Våra styrdokument och ambitioner 

Verksamheten ska genomsyras av en glädjefylld vardag där vi tar tillvara, utvecklar och utmanar barnens nyfikenhet, intressen och förmågor.

Solrosens utbildade pedagoger med kunskaper om barns utveckling är goda förebilder för barnen. De arbetar medvetet med ett respektfullt, omsorgsfullt och utforskande lärande där barnens intressen tas tillvara. Varje barn på Solrosen ska känna sig delaktig och viktigt i gruppen.Vi startar därför varje verksamhetsår med en s k trygghetsperiod där vi fokuserar på att skapa trygga grupper och tvärgrupper på förskolan. Några av målen för verksamheten är att den ska främja för att alla barn ska känna sig trygga att:

– vara den de är,

– visa känslor,

– delta i- och använda inflytande i verksamheten

– be om hjälp.

Vi har en medvetet organiserad miljö där lärandet stimuleras genom ett lek och luftfyllt utforskande. En miljö där vuxna uppmuntrar, stödjer och vägleder. Förskolans material finns presenterat på ett sätt som lockar till utforskande och så att varje barn efter egen förmåga kan välja aktiviteter.

På Solrosen vill vi ge barnen en möjlighet att få pröva och våga söka nya kunskaper både organiserat och i den fria leken utifrån den individ man är. Många glada skratt och minnen, en stark självkänsla och en positiv självbild vill vi att barnen ska ha med sig från sin förskoletid på Solrosen.

Vårt uppdrag

Förskolan Solrosens verksamhet styrs av nedanstående dokument:

-Läroplanen för förskolan, Lpfö98/10
-Pysslingens styrdokument
-Pysslingens profil
-Pysslingens affärsidé
-Solna stads riktlinjer
-FN:s barnkonvention
-Diskrimineringslagen

Förskolans uppdrag innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Verksamheten i förskolan har två syften, dels ska den ge omsorg utifrån barns och föräldrars behov och dels ska den skapa förutsättningar för ett livslångt lärande i en stimulerande pedagogisk miljö.

Alla måste ta ansvar för att mobbning eller annan kränkande behandling inte förekommer i förskolan.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor samt medverka till att barnen får ett positivt förhållningssätt till natur och miljö.

Förskolan ska erbjuda barnen, en i förhållande till deras ålder och vistelsetid, en väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt.

Vi arbetar värdegrundat 

Verksamheten ska präglas av ett förhållningssätt som genomsyras av delaktighet – ansvar – respekt.

Barn
– Varje barn har rätt att bli sedd och behandlad med respekt utifrån sina förmågor och den individ hen är oavsett kön, hudfärg eller etnisk bakgrund.

– Varje barn har rätt till god omsorg, lek och till en trygg och lärorik miljö.

– Varje barn ska lära sig ett respektfullt bemötande av sina kamrater och andra människor i sin omgivning i god demokratisk anda samt att ta ansvar för sin miljö.

Föräldrar
Alla föräldrar ska känna sig välkomna till Solrosen och kunna förvänta sig ett trevligt och respektfullt bemötande. Föräldrar ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i barnens vardag.

Medarbetare
Solrosens medarbetare är engagerade och utvecklingsinriktade och deras kunskaper och erfarenheter är viktiga för förskolans utveckling.

W

X

Y

Z

Å

Ö

Öppettider: Förskolan öppnar 06.30 och stänger 17:30. Ramtider för Solna stad är 06:30-18.00.

Öppet hus: Visning av förskolan för er som är intresserade av plats hos oss.

Senast uppdaterad: 2018-09-05