Fritids

Världens bästa fritids

Vi på Västra Alléskolans fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta vill vi ska ske genom elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi vill även utmana eleverna genom att erbjuda en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.

På Västra Allé skolans fritids är barnen indelade klassvis där en fritidspedagog är kopplad till varje klass för att skapa trygghet och för att undvika onödiga och stora samlingar. För att skapa lugnare mellanmål äter barnen med sin klass och sitter på samma platser som vid lunchen.

Fram till kl. 16.00 erbjuder vi pedagog styrda aktiviteter varje dag. Aktiviteterna är framtagna efter barnens önskemål, vilket har kommit fram genom fritidsråd. Vi har fritidsråd med barnen under flertalet tillfällen under året där vi tillsammans med barnen sätter ramar för hur vårt fritids ska se ut. Vi diskuterar regler som gäller och hur barnen trivs på fritids. Vi pratar med barnen om saker som de upplever som bra och dåliga under fritids tiden. Barnen kommer med förslag på lösningar som vi gemensamt genomför. Barnen är här delaktiga i att ta fram olika fritidsaktiviteter, önskemål om mellanmål och övriga frågor.

En gång i veckan har vi kurser på fritids för att barnen ska få utvecklas, lära och hitta nya intressen. Barnen får då chans att ta till sig ämnen som syslöjd, träslöjd, hemkunskap och idrott i mindre grupper,  i en 6 veckors period. Målet är att alla barn ska få chans att prova på alla kurserna och ha tid att utvecklas i de olika ämnena. Vid kurserna är alla barnen åldersblandade för att lära känna varandra, skapa samarbete, låta dem hjälpa varandra och hitta nya vänskaper.

Vi tillbringar mycket tid utomhus, både på skolgården och i vår i närmiljö. Vi har varje vecka en utedag där alla barn på fritids går till skogen tillsammans. I skogen lagar vi mellanmål och utforskar.

Under skolans IUP-veckor, lov och studiedagar arbetar vi med olika teman såsom vänskap, samarbete, idrott och hälsa, estetik, digitalisering. Detta för att även på fritids prata om värdegrund och stärka relationer och förståelsen mellan barnen. Vi gör utflykter och studiebesök till närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

riktar sig till barn mellan sex och tolv år och kan erbjudas före och efter skoldagen, vårt fritids är öppet mellan klockan 7-17.00 alla dagar. Fritids når du på telefon 042-326981.

 Välkomna till oss på Västra Allé, ett fritidshem i världsklass!

Senast uppdaterad: 2017-01-09