Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen.

På Västra Allé tycker vi att det är viktigt att lyssna på våra elever! Det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Våra styrdokument dvs skollagen och läroplanen, betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformning av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att eleven ska få information om det som berör honom/henne.

På Västra Allé finns det flera olika forum för elever att vara med och påverka.

Inom undervisning

Inom ramen för läroplanen ges möjlighet för eleverna att påverka ämnens innehåll/stoff, arbetsform, redovisningsform samt utvärderingsform i förhållande till elevens intresse och förutsättningar. Tillsammans med mentor, undervisande lärare, föräldrar och såklart eleven själv sätter man upp mål för eleven och handlingar.

Grupp/klassråd

Under grupp/klassrådet har du som elev möjlighet till att tillsammans med din mentor och hela mentorsgruppen/klassen diskutera och ta upp frågor som rör din skolgång och din miljö. Ni har i klassen/mentorsgruppen utsett representanter som för er tala till elevrådet.

Elevråd

Varje klass/grupp väljer en representant. Vi har enskilda elevråd i de olika stadierna. Gemensamma möten förekommer vid behov. Representanterna ansvara för att föra alla elevers talan. I elevrådet behandlas frågor som hur vi ska öka elevinflytandet, hur eleverna ska känna sig delaktiga och ta ansvar för skolmiljön och trivseln. Elevrådet tar också upp de frågor som för tillfället är viktiga för eleverna.

Dagliga fritidssamlingar

På våra dagliga fritidssamlingar ges eleverna möjlighet att välja bland flertalet pedagogledda aktiviteter. Under dessa tillfällen ges även möjlighet till daglig reflektion kring barnens upplevelse av sin tid på fritids.

 Fritidsråd

Fritidsråd har vi en gång i månaden. Då ger vi barnen möjlighet att diskutera hur det fungerar på fritids, vad som är bra och vad som kan bli bättre. Vi diskuterar aktiviteter, mellanmål och inköp.

Matråd

I matrådet arbetar vi med förbättringar både när det gäller mat och fysisk miljö. Matrådsrepresentanterna träffas två-tre gånger per termin.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombud medverkar vid skyddsrond och förebyggande arbete för att kunna vara delaktig i enhetens arbetsmiljö.

Senast uppdaterad: 2018-01-31