Ordningsregler

Skolans ordningsregler skall tas fram gemensamt av skolans elever och personal. Förutom de ordningsregler som preciseras nedan gäller att det som är olagligt utanför skolan också är olagligt i skolan.

Västra Allé erbjuder dig som elev:

  • en skola med hög lärartäthet
  • en positiv och lugn studiemiljö med god ordning
  • en engagerad, professionell skolpersonal
  • en skola som arbetar för att alla ska trivas och uppnå goda resultat

Västra Allé förväntar sig att du:

  • uppträder med respekt
  • är hjälpsam och visar hänsyn mot andra på skolan och mot personer som vistas i närheten av skolan
  • kommer i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter
  • värnar om skolans miljö och är rädd om skolans egendom
  • respekterar och följer de beslut som skolans personal fattar
  • respekterar och följer skolans regler

 

Regel: Det är ett allvarligt brott mot skolans och samhällets regler att trakassera, kränka eller skada andra personer.
Konsekvens: Se likabehandlingsplanens arbetsgång, som utgår från grundskoleförordningen.

Regel: Du ska komma i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter, vara väl förberedd och ha med nödvändigt arbetsmaterial.
Konsekvens: Anmärkning i SchoolSoft. Vid upprepade tillfällen sker samtal med mentor enligt konsekevenstrappan.

Regel: Du förväntas värna om skolans miljö och närmiljö och vara rädd om skolans egendom. Det innebär att det naturligtvis inte är tillåtet att klottra, skräpa ned eller på andra sätt förfula miljön.
Konsekvens: Du får städa upp efter dig och reparera eventuell skada. Du kan bli ersättningsskyldig. Skadegörelse och stölder polisanmäls

Regel: Skolan tillhandahåller läromedel som lån. Dessa ska återlämnas i gott skick.
Konsekvens: Läromedel som förlorats eller förslits onormalt ska ersättas.

Regel: Mobiltelefon ska vara avslagen under lektionstid och andra skolaktiviteter. Det är inte tillåtet med någon form av ljud-, bild- eller filmupptagning utan godkännande av berörd person.
Konsekvens: Tillsägelse och notering i SchoolSoft. Mobiltelefon tas om hand och återfås av någon i arbetslaget efter skoldagens slut. Vid ev. ljud-, bild- eller filmupptagning kontaktas målsman.

Regel: Alla former av fusk och plagiat är otillåtna.
Konsekvens: Samtal med berörd lärare, skolledning och föräldrar.

Regel: Det är förbjudet att röka och snusa i skolan och i skolans närområde. Av hänsyn till allergiker ska inte nötter tas in i skolan.
Konsekvens: Samtal med mentor och vårdnadshavare.

Regel: Det är inte tillåtet att ha huvudbonad på sig i matsalen, undantaget religiösa eller huvudbonader som bärs av medicinska skäl.
Konsekvens: Tillsägelse. Vid upprepade tillfällen samtal med mentor.

Regel: Det är inte tillåtet att ha ytterkläder, inklusive ytterskor, inomhus.
Konsekvens: Tillsägelse. Vid upprepade tillfällen samtal med mentor.

Regel: Att följa matsalens, bibliotekets och skolgårdens ordningsregler är en förutsättning för att få använda dessa.
Konsekvens: Tillsägelse, samtal med berörd personal. Vid upprepade regelbrott samtal med mentor.

Senast uppdaterad: 2018-02-14