Skolbibliotek

Västra Allé är en enhet med barn och elever i åldrarna 1- 16 år. Vårt skolbibliotek är tänkt att möta alla dessa åldersgrupper för att från början stimulera lusten till böcker samt den språkliga medvetenheten som är grundläggande för läsinlärningen samt att sedan bibehålla lusten upp genom åldrarna.

Alla elever på Västra Allé ska ha tillgång och tränas i att själva kunna söka kunskap och kulturella upplevelser i såväl faktaböcker, skönlitteratur som i tidskrifter och via internet. Det ska finnas hjälpmedel för att själva kunna söka dessa kunskaper och få dessa upplevelser i form av ett välfungerande skolbibliotek med uppdaterad litteratur samt teknologi i form av datorer samt iPads. En anställd ”skolbibliotekarie” är på plats i biblioteket delar av dagen, för att handleda och hjälpa eleverna att hitta vad de söker. Övrig tid går eleverna dit med sina lärare.

God läsförmåga och läsförståelse är grundläggande kunskaper för att kunna utvecklas i alla skolämnen. Läsning och läsförståelse lyfts dessutom som en kompetens som alla har nytta av i livet. Att kunna läsa och göra sig förstådd, vara källkritisk och kunna söka fakta och information på egen hand är av allra största vikt.

Vår biblioteksplan tjänar ett syfte i arbetet att garantera att alla elever kan läsa och skriva.

 Pedagoger i ämnet svenska träffas regelbundet under året där läs- och skrivprocessen följs upp och arbetet kvalitetssäkras. Vi arbetar medvetet på Västra Allé med läsförståelse, begreppsförståelse, studieteknik, informationssökning och källkritik. Det innebär bl. a att varje lärare ansvarar för att varje elev ska utveckla detta oberoende av vilket ämne som de undervisas i.

Senast uppdaterad: 2018-01-31